"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enkätstudie om stress och sömnbesvär

Vi söker deltagare till en studie om stress och sömnbesvär och hur stress- och sömnbehandlingar kan påverka välbefinnandet.

Om du har problem med stress och/eller sömnbesvär så kan du delta i studien

 

Deltagandet i studien innebär att du fyller i en webbenkät som handlar om stress, sömn och andra hälsofrågor. Deltagandet innebär också att vi kontaktar dig för uppföljning efter ca 1, 3 och 12 månader.

Information om studien – bakgrund, syfte och deltagande

Stress och sömnsvårigheter är idag ett omfattande hälsoproblem, och kan även bidra till utveckling av andra former av ohälsa. I denna forskningsstudie vill vi undersöka hur personer som upplever problem med stress och sömn mår, och vilka behandlingar som vanligen ges för stress- och sömnproblem. Genom uppföljningar vill vi även studera hur stress- och sömnproblemen förändras över tid, både för de som genomgår behandling och för de som inte gör det.

Vi vänder oss till personer som upplever stress och/eller sömnbesvär, och vår förfrågan är om du ger ditt medgivande till att delta i en enkätundersökning med frågor som rör stress, sömn och andra aspekter av psykisk hälsa. Deltagande i studien innebär också att vi kontaktar dig för uppföljning där du blir ombedd att besvara samma frågeformulär om 3 och 12 månader, I händelse av att du som deltar upplever besvär av sådan grad att du är i behov av vård, uppmanar vi dig att ta kontakt med din hälsocentral.

Vilka är riskerna med att delta i studien?

Inget av studiens inslag medför någon risk för komplikationer.

Hantering av data och sekretess

Den information som samlas in om dig via enkäten kommer att avidentifieras och lagras på dator i en databas vid Umeå universitet. Deltagarna i studien kommer alltså inte att kunna knytas till enskilda resultat via denna databas. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Dina personuppgifter kommer att bevaras i 10 år. I enlighet med GDPR har du rätt att få utdrag över de personuppgifter som du lämnar till forskningsstudien, och du har rätt att korrigera eventuellt felaktiga uppgifter. Ansvarig för dina personuppgifter är Umeå universitet.

Hur får jag information om studiens resultat?

Det slutgiltiga resultatet av studien kommer att presenteras i form av vetenskapliga artiklar där inga individer kan bli identifierade i redovisningen. Ifall du önskar ta del av dina individuella data eller resultat av hela studien, vänligen meddela ansvarig forskare så ombesörjs detta. Du har rätt till ett gratis registerutdrag per år.

Ersättning

Vi kan tyvärr inte erbjuda arvode för att du låter oss ta del av dina uppgifter som ingår i studien, eller någon annan ersättning, exempelvis för resor eller förlorad arbetsinkomst.

Frivillighet

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst, utan särskild förklaring, avbryta deltagandet.

 

Delta i studien genom att fylla i webbenkäten

Delta i studien genom att fylla i webbenkäten

Länk till enkäten: https://huss.limesurvey.prod.its.umu.se/index.php?r=survey/index&sid=332157&lang=sv

Ansvariga

Forskningshuvudman för studien är Umeå universitet. Vill du kontakta någon av oss, se kontaktuppgifter nedan. Maria Nordin är huvudansvarig forskare.
Senast uppdaterad: 2023-03-06