"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

UME-ACT Aktiviteter bland äldre

Bild: Mostphotos: Gun Persson Ljusne

Forskargrupp Forskargruppen utgår från institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet men har nära samarbete med flera fakulteter vid universitetet liksom andra lärosäten i Sverige och utomlands. UME-ACT fokuserar sitt arbete på att utveckla kunskap om aktiviteters betydelse för seniorer. Bland annat studerar vi engagemang i olika aktiviteter och om aktivitetsengagemang kan underlättas eller påverkas med riktade insatser.

Frågor vi är intresserade av är till exempel:

  • Hur är aktiviteter och välmående relaterat?
  • Kan aktiviteter påverka hur seniorer skattar sitt välmående?
  • Vad är ett gott åldrande utifrån ett aktivitetsperspektiv?
  • Förändras engagemang i aktivitet när vi blir äldre?
  • Vilka metoder är effektiva för att utveckla och utvärdera insatser riktade mot aktiviteter?

Bakgrund

Som alla vet så växer andelen äldre i Sverige. För somliga kan det seniora livet upplevas som en tid av frihet, fylld av möjligheter att engagera sig i aktiviteter och sociala sammanhang, vilket i sin tur bidrar till ett gott åldrande. För andra kan det uppstå förändringar som försvårar möjligheterna att leva ett aktivt liv. Vi vet till exempel att många äldre drabbas av förluster i sina sociala sammanhang och därför lever sitt liv ensamma.

Mer än var fjärde person runt 80 års ålder har komplexa hälsoproblem, och den siffran verkar också öka. De allra flesta äldre bor i sina ordinarie, vanliga hem, och vid behov av stöd behövs därmed kompetent personal från hemtjänst och hemsjukvård.

Livet som senior kan alltså se väldigt olika ut, och samhällsservice, vård och omsorg måste organiseras och ha kunskap för att möta dessa varierade behov. UME-ACT forskargrupp vill belysa och utveckla kunskap om aktiviteters betydelse för seniorer i olika situationer och delar av åldrandet.

Pågående projekt

GERDA-Botnia-Activity

Ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi. Målet är att genom forskning fördjupa kunskapen om medicinska, vård- och omsorgsinriktade samt samhällsvetenskapliga aspekter av det goda åldrandet.

Inom ramen för UME-ACT gneomförs studier med fokus på fritidsaktiviteters betydelse för den äldre människan samt faktorer som påverkar nämnda fritidsaktiviteter och relationen till hälsa. Utifrån materialet från GERDA Botnia studerar vi även skillnader och likheter mellan äldre kvinnors och mäns aktivitetsliv.

Mer information om huvudprojektet GERDA Botnia

Social Participation Online (SPO)

Att vara engagerad i sociala aktiviteter och i sin livssituation spelar roll för hur vi mår. Idag har digital teknik blivit ett viktigt hjälpmedel för att underlätta sociala aktiviteter men många äldre känner sig ännu inte bekväma med tekniken.

Social participation online (SPO) projektet kommer att belysa de utmaningar som uppstår när äldre använder digital teknik i samband med aktiviteter. Projektet kommer också att utveckla kunskap om hur omgivningsfaktorer kan skräddarsys för att anpassa sig till de äldres olika behov. Utifrån erhållen kunskap utvecklas också en interaktiv digital plattform för sociala aktivteter.

Projektet startade 2014 och genomförs i Norrlands inland. Resultat från studien har presenterats på konferenser i Filippinerna och Sydafrika.

Koordinatorer för projektet är Caroline Fischl och Madeleine Blusi.

Project @ging online

Att uppleva ensamhet och social isolering påverkar hälsan negativt. Med modern teknik har möjligheterna till sociala aktiviteter ökat väsentligt. @ging online projektet avser att utveckla digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre.
Projektet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy och Umeå universitet. Inom projektet kommer en evidensbaserad applikation utvecklas för att stödja ett socialt aktivt liv på den äldre personens egna villkor. Tre olika testplatser med däribland deltar en inlandskommun i Norrland i arbetet med att utveckla och testa applikationen.

Mer information om projektet

eller via projektets Facebook-sida

Koordinator i Umeå är Ingeborg Nilsson

Projektet Stay-In-Touch

Många äldre som får stöd av hemtjänst för sina vardagliga aktiviteter rapporterar att de ibland eller ofta känner ensamhet. Känsla av ensamhet har i forskning visat sig påverka hälsa och välbefinnande negativt.

I Stay-In-Touch projektet avser vi att tillsammans med äldre och hemtjänstpersonal utveckla en arbetsmodell för att uppmärksamma och stödja personer som känner sig ensamma. Arbetsmodellen skall fungera som ett stöd och försäkring om kvalitet i arbetet för att minska eller förhindra ensamhet bland äldre i behov av hemtjänst.

Projektet drivs tillsammans med Karolinska Institutet och finansieras av FORTE. I projektet samarbetar vi med två mindre kommuner i Norrland där äldre och hemtjänstpersonal intervjuats och tillsammans med forskare utvecklat en Stay-In-Touch arbetsmodell. Arbetsmodellen kommer under 2018 och 2019 att testas.

Koordinator för projektet är Ingeborg Nilsson

Project Exploring Occupation/Utforska aktivitet

I projektet Exploring occupation/utforska aktivitet arbetar vi tillsammans med äldre för att de själva skall få diskutera, reflektera och debattera begreppet. I projektet kommer vi utforska vad äldre själva menar med begreppet aktivitet och vilka olika sätt att förstå begreppet som finns. Workshops i Norrland och i Colorado, USA har genomförts och analyserats.

Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

Medverkande forskare är Karen Atler vid Colorado State University, Anna-Sofia Lundgren, Institutionen för kultur och media och Ingeborg Nilsson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Studentarbeten

UME-ACT är intresserad av samarbete kring forskning som handlar om hälsofrämjande insatser och aktivitetsengagemang bland seniorer. Det finns också möjlighet att göra examensarbeten inom UME-ACT projekten.

Om du är intresserad av det här området, ta gärna kontakt med oss för närmare diskussioner. Studentarbeten görs på både kandidat- och masternivå.

Studentarbeten som utförts tidigare har bland annat studerat äldre som deltar i en rock-kör, varför äldre väljer att vara aktiv i en brottningsförening, liksom hur hemtjänstpersonal ser på sin roll att stötta aktivitetsengagemang hos äldre. Om du är nyfiken på att ta del av dessa studentarbeten är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktperson: Ingeborg Nilsson

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Samarbete med

 • Helena Lindgren, PhD, Docent Institutionen för datavetenskap
 • Anna Sofia Lundgren, PhD, Professor, Institutionen för kultur och media
 • Håkan Littbrandt, Med Dr, Forskare, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
 • Nina Lindelöf, Med Dr, Lektor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
 • Lena Borell, Med Dr, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Anna Forsman, PhD, Lektor, Åbo Akademi, Finland
 • Karen Atler, PhD, Colorado State University, USA
 • Anna Johansson, Masterstudent Arbetsterapi, Umeå universitet
Senast uppdaterad: 2018-12-05