"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ansvar i komplexa system

Forskningsprojekt Hur fördelas ansvar mellan olika aktörer på olika nivåer i komplexa system, och vilka förpliktelser som medföljer sådant ansvar? Frågeställningen är speciellt relevant för frågor om ansvar för klimat och globala orättvisor.

Frågor om ansvar har en viktig plats i vårt moraliska tänkande, och påverkar uppfattningar om lämpligheten av beröm, belöningar, klander och bestraffningar, liksom uppfattningar om rättvis fördelning av bördor och nyttigheter. Men många viktiga ansvarsfrågor är idag mycket komplexa: i vilken grad är t. ex. olika stater, företag eller enskilda individer ansvariga för klimatförändringar eller fattigdom? Vad ger det dem för skyldigheter? En starkt integrerad och globaliserad värld som vår kräver en fördjupad förståelse av ansvar i komplexa sociala system, och projektet syftar till att utvidga vår modell så att den kan öka denna förståelse.

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2016-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Filosofi och vetenskapsteori

Projektbeskrivning

Issues of responsibility have a central place in our moral thinking, affecting views about the fittingness of praise, rewards, blame and punishment, as well as views about just distributions of burdens and goods. Much philosophical theorising have focused on individual moral responsibility, and this is also true about EH (“the Explanation Hypothesis”), the model from which the project Responsibility in Complex Systems departs. But many of the most pressing contemporary questions about responsibility are more complex: To what degree are states, corporations or groups of individuals responsible for climate change or poverty? What obligations arise from this? An increasingly integrated world calls for a deeper understanding of responsibility in complex social systems. Our project aims to contribute to such understanding by extending the reach of our model.

We focus on four tasks:

1. To refine the application of EH to complex systems by determining what explanations of outcomes are relevant for ascribing responsibility for those outcomes.

2. To use EH to clarify what it is for collective agents, i.e. agents constituted by several other agents (such as states or corporations), to be responsible for certain outcomes.

3. To investigate how different agents in complex systems can share responsibility for an outcome.

4. To examine the relation between different kinds of responsibility for harm and resulting obligations to compensate for that harm and to prevent further harm.
Senast uppdaterad: 2019-09-18