"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att hantera paradoxen att samtidigt samarbeta och konkurrera

Forskningsprojekt Konkurrerande företag samarbetar i allt större utsträckning med varandra och detta projekt syftar till att undersöka vilka konsekvenser detta får, samt hur konsekvenserna hanteras, på såväl individ- som ledningsnivå i organisationer.

Att företag samtidigt samarbetar och konkurrerar med varandra, vilket kallas för coopetition, innebär att individer på olika nivåer inom organisationer möter och måste hantera den paradox det innebär att agera utifrån dessa två motstridiga logiker. Få studier har fokuserat på individers upplevelser av coopetition och de spänningar detta kan ge upphov till. I detta projekt studeras de paradoxala spänningarna, dess konsekvenser för individen och organisationen, samt hur de hanteras, vilket har betonats i tidigare forskning om coopetition.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-01-01 2016-12-31

Finansiering

Projektet har erhållet finansiering från FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd om totalt 2 730 000 SEK.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Företagsekonomi

Projektbeskrivning

Konkurrerande företag samarbetar för att gemensamt skapa ett mervärde och utveckla nya innovationer, marknader, och standarder samtidigt som de kan agera opportunistiskt för att få större fördelar av relationen än konkurrenten.  Konkurrens och samarbete bygger på motstridiga men ändå sammanlänkade logiker för agerande, vilket ger upphov till paradoxala spänningar som är svåra att hantera både för individen och organisationen. Spänningarna kan uppträda och skilja sig ifrån varandra på olika nivåer och mellan olika funktioner i organisationer. Få studier har fokuserat på individers upplevelser av coopetition och de spänningar som dessa kan ge upphov till. Empiriska studier saknas kring hur individer kognitivt och emotionellt förhåller sig till paradoxen och vilka positiva och negativa effekter dessa spänningar kan få för individen och organisationen. Spänningar mellan oförenliga logiker kan ge upphov till stress som på en rimlig nivå förhöjer individers prestationer, men för stor stress kan vara negativt för individers arbetssituation och arbetsprestation. De motsägelsefulla logikerna för agerandet behöver balanseras för att relationen och de fördelar som den ger ska vara möjliga att bibehålla.

Senast uppdaterad: 2022-02-02