"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att satsa på framtiden? Den statliga kreditpolitiken och småföretagen 1933–1970.

Forskningsprojekt Syftet med projektet är att studera hur den statliga politiken för finansiering av små företag utformades och organiserades under perioden 1933–1970. Projektet ger ny ekonomisk-historisk kunskap om svensk industripolitik och dess bidrag till strukturomvandlingen inom småföretagssektorn.

Projektet behandlar utvecklingen av state banking som en del av den ekonomiska politiken, den kreditgivning som blev resultatet av denna utveckling samt hur olika aktörer agerade i relation till den reglering som state banking-politiken innebar. Den centrala forskningsfrågan är hur det nya regelverk som infördes under 1950-talet gynnade expansiva små företag som kunde anpassa sig till de nya förutsättningarna på bekostnad av de traditionella hantverksföretagen som i huvudsak utnyttjade det statliga kreditsystemet som ett instrument för att fortsätta sin traditionella produktion.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2020-08-31

Finansiering

Handelsbankens forskningsstiftelser 800 000 kr

Forskningsområde

Ekonomisk historia

Projektbeskrivning

Vi kommer att undersöka de tre typer av lån som riktades mot småföretagen: hantverkslån, industrigarantilån och företagarföreningslån. Vi kommer att undersöka låneansökningarna från företagare i ett antal län för vart femte år under perioden 1935–1970. Urvalet av län bygger på att näringsstrukturen kännetecknas av ett stort inslag av traditionell industri och småföretagande snarare än av storskalig exportindustri. De län vi har valt är Kronoberg, Skaraborg, Västerbotten, Jönköping, Örebro och Jämtland. Detta källmaterial är bevarat i Kommerskollegiums arkiv som finns på Riksarkivet.

Vi undersöker också de politiska beslutsprocesser som låg bakom framväxten av den svenska state banking-politiken för att följa olika aktörers ställningstaganden under dessa. De aktörer som ingår i undersökningen är handelskammare, branschorganisationer från finans- och industrisektorn, inklusive småföretagarnas och hantverkarnas organisationer samt arbetsmarknadens parter. Källmaterialet för dessa studier är förarbeten i form av tryckta betänkanden från Utredningen om medellång och lång kreditgivning åt företag (SOU 1934:7), 1940 års hantverks- och småindustriutredning (SOU 1941:14), Småföretagsutredningen (SOU 1946:22, respektive SOU 1946:40), Utredningen för översyn av kreditstödet åt hantverk och industri (SOU 1959:7) och 1962 års företagareföreningsutredning (SOU 1967:40) samt de kommittéarkiv från dessa utredningar som finns bevarade på Riksarkivet. Andra förarbeten utgörs av Handelsdepartementets utredningar i frågan. Vi kommer även att utnyttja konseljakter från Handelsdepartementet (från Riksarkivet) och Riksdagstryck.

Senast uppdaterad: 2019-09-18