"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Cancerforskning

Forskningsprojekt Inom området bedrivs huvudprojektet "Stromala substanser och matrix-relaterade anti-angiogena fragment vid cancer – betydelse för tumörprogression samt function som nya biomarkörer" och ett antal övriga projekt.

I huvudprojektet studeras om substanser som påverkar nykärlsbildningen och tumörprogressionen, kan användas som tumörbiomarkörer vid behandling och uppföljning av patienter med olika typer av cancersjukdomar. Vårt fokus är pankreas-, colorektal-, lever- samt bröstcancer.

Projektansvarig

Malin Sund
Gästprofessor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-01

Finansiering

Umeå universitet Karriärbidrag
Insamlingsstiftelsen vid Umeå Universitet
Region Västerbotten
Cancerforskningsfonden Norrland
Svenska Läkaresällskapet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Cancer

Projektbeskrivning

Stromala substanser och matrix-relaterade anti-angiogena fragment vid cancer – betydelse för tumörprogression samt function som nya biomarkörer.

Den primära behandlingen för de flesta icke-spridda cancersjukdomarna är kirurgi. Målet är att avlägsna all tumörvävnad genom radikal kirurgi, men det behövs ibland även ytterligare onkologisk efterbehandling som t.ex. cellgifts- eller strålbehandling. Detta för att på så sätt avlägsna den för ögat icke synliga cancern celler en så kallad mikroskopisk spridning av sjukdomen. En avancerad och spridd cancersjukdom kräver ofta primärt onkologisk behandling innan en operation kan bli aktuell. Problemet är att det ibland kan vara svårt med dagens metoder att veta om en cancer är mera spridd än den förefaller sig vara. Det kan även vara svårt att kunna fånga upp ett eventuellt återfall i sjukdom efter att behandlingen avslutats. Därför finns det ett stort behov av att hitta pålitliga och lätt tillgängliga biomarkörer för att fastställa prognosen vid olika typer av cancersjukdom.

En tumör består förutom cancerceller även av stroma. Detta utgörs av blodkärl, bindväv/extracellulär matrix (ECM), immunceller samt fibroblaster. Under senaste åren har betydelsen av stromat för cancerutvecklingen klarlagts. Tillväxten och spridningen av cancer förutsätter att en tumör kan bilda nya blodkärl som tillgodoser dess behov av syre och tillväxtfaktorer. Dessa blodkärl i tumörer bildas via en process som kallas angiogenes. Tumörer med riklig nykärlsbildning är ofta aggressiva och har dålig prognos. Genom att förhindra att nya blodkärl bildas kan tillväxten av cancer potentiellt förhindras. Då en tumör växer sker en omvandling av det ECM som omger cancercellerna. Detta leder till att flera substanser som påverkar nykärlsbildningen och tumörprogressionen friges. Dessa substanser kan analyseras i cirkulationen genom att ta ett blodprov. I projektet studeras om dessa substanser kan användas som tumörbiomarkörer vid behandling och uppföljning av patienter med olika typer av cancersjukdomar. Vårt fokus är pankreas-, colorektal-, lever- (primär och sekundär till CRC) samt bröstcancer.

Övriga projekt

Förändringar av basalmembran och annan bindväv vid aneurysmatisk kärlsjukdom

I projektet kartläggs förändringar i uttryck och lokalisation av basal membrans (BM) proteiner i aneurysmatisk kärlsjukdom. Dessutom studeras uttryck och lokalisation av de enzymer som potentiellt förorsakar förändringar och nedbrytning av ECM proteiner, samt hur en låggradig inflammation påverkar detta. Slutligen studeras om patienter med aneurysmatisk kärlsjukdom har förhöjda värden av cirkulerande BM fragment, samt om dessa kan användas för att bedöma ökad risk för ruptur.

Proliferationsmarkörer, programmerad celldöd och dess kliniska betydelse för utgången vid bröstcancersjukdom

Tillsammans med Stefan Emdin

Den kliniska betydelsen av isolerade cancerceller i benmärgen vid bröstcancer

Tillsammans med Stefan Emdin

Senast uppdaterad: 2024-05-02