Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor

Forskningsprojekt Det här projektet handlar om demokratifostran i förskolor i olika typer av områden. Intresset riktas både mot barns egna försök att påverka i den dagliga verksamheten, och den undervisning och miljö de får ta del av.

Förskolan är det första viktiga ledet i barns och ungas fostran till demokratiska medborgare. Demokratiuppdraget i läroplanen är komplext och till viss del motsägelsefullt, som exempelvis när det gäller solidaritet med andra och individens valfrihet. En stark föreställning råder inom förskolan idag om att se alla barn som kompetenta för att de ska kunna blir delaktiga. Enstaka studier visar dock att i praktiken uppfattas inte allt som lika kompetent, till exempel riskerar det som värderas högt i andra kulturer än den egna att ses som brister. Skillnader finns också i vad som belyses som viktiga kompetenser i olika typer av områden. Det finns dock överhuvudtaget få undersökningar som behandlar maktrelationer som kön, klass och etnicitet i förskolemiljö.

Projektansvarig

Carina Hjelmer
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 66

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2018-12-31

Finansiering

Internfinansierat projekt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Syftet med studien är att utveckla kunskap om demokratifostran i förskolor i olika lokala områden avseende etniska och socioekonomiska förhållanden. Intresset riktas mot både verksamhetens innehåll och arbetssätt, och barnens egna försök att aktivt påverka i vardagen i förskolan.
Följande forskningsfrågor står i centrum för studien:

  1. Hur framställer förskolepersonalen barn som demokratiska människor?
  2. Vilka synsätt ligger bakom arbetet med alla barns inflytande? Vilka tillvägagångssätt och innehåll används i det arbetet?
  3. Vad försöker barn utöva inflytande över och hur går de tillväga? Hur svarar pedagogerna på detta?

Etnografiska metoder används i projektet, med observationer av förskoleverksamhet, samtal med förskolepersonal och barn samt formella gruppintervjuer med arbetslag och barn. Observationer, samtal och intervjuer genomförs vid tre förskoleavdelningar, en från glesbygd och två från universitets-/storstad (heterogen och homogen stadsdel avseende etnicitet och socioekonomi) under cirka två månader/avdelning. Dessutom intervjuas arbetslag vid ytterligare 6 förskoleavdelningar, två ytterligare från glesbygd och de två stadsmiljöerna.