"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos, Mehaniq

Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och framtider

Forskningsprojekt Den konstnärliga forskningsmiljön ”Design bortom framsteg” utforskar , i en rörelse mot mer-än-mänskliga relationer, hur vi kan hitta andra sätt att designa med avstamp i andra idéer än industrialism och ekonomisk tillväxt. Forskningsmiljön utgörs av tre experimentella designstudios som bygger vidare på varandra och där vi i deltagande processer övar på att föreställa oss och omforma designhistorier och framtider.

Projektet utforskar hur det trassliga förhållandet mellan design och ’framsteg’ kan redas ut och lösas upp, genom att skapa föreställningar om en mer socioekologiskt rättvis design utifrån postantropocentriska och postkapitalistiska perspektiv. Målen är att genom designexperiment bygga kunskap om hur design bättre kan bry sig om industrialismens skadade livsmiljöer för att utveckla och artikulera färdigheter, kompetenser, kapaciteter och koncept som kan vara nödvändiga för att designa bortom framsteg på ett inkluderande och demokratiskt sätt.

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-07-01 2029-06-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Designhögskolan

Forskningsområde

Design, Idéhistoria

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Design har en central roll i mänsklighetens ökande materiella levnadsstandard. Masskonsumtionens nackdelar har dock blivit smärtsamt uppenbara i vår tid. Kan design, som bidragit till detta, erbjuda nya vägar som bär mot hållbara och socio-ekologiskt rättvisa sätt att leva?

Design är och har historiskt varit nära sammankopplat med industrialisering. Design har på så sätt bidragit till en ökad materiell standard för många människor, men även till överproduktion av avfall och därmed miljöförstörelse, såsom mikroplaster i hav och kroppar.

Den här forskningsmiljön utgörs av designforskare med fokus på deltagande. I samarbete med andra kunskapstraditioner utför vi designexperiment som kombinerar historiska perspektiv med post-antropocentriska och post-kapitalistiska teorier och praktiker. Eftersom design påverkar såväl människors som andra arters välmående är det viktigt att utforska alternativ och bredda designs repertoar för att kunna vända design bort från de skadliga effekterna. Därmed ämnar forskningsmiljön bidra till större socio-ekologisk rättvisa.

Målen med designexperimenten är att bygga kunskap om hur design på ett bättre sätt kan bära det industriella arvets framstegsfokus genom att bry sig om skadade livsmiljöer, och att utveckla och artikulera färdigheter, kompetenser, kapaciteter och koncept som kan vara nödvändiga för att designa bortom framsteg på ett inkluderande och demokratiskt sätt i syfte att påverka designutbildningar.

Forskningsmiljön utgöras av tre experimentella designstudios som bygger vidare på varandra, där vi i deltagande processer övar på att föreställa oss och omforma designhistorier och framtider:

I Studio 1 närvarandegör vi alternativa designhistorier med fokus på deltagande.

I Studio 2 genomför vi tre platsspecifika designexperiment med syfte att undersöka och utveckla designpraktiker som går bortom ett enkelspårigt framstegsfokus.

Studio 3 fokuserar på lärande och pedagogiker som sammanfogar lärdomar från tidigare studios, och som delas med internationella designers och designforskare genom lärandesituationer såsom sommar- och vinterskolor. Genom hela processen möter vi allmänheten och designaktörer i t ex utställningsverksamhet.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-11-18