"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Maria Göransdotter

Designhistorier för framtiden

Doktorandprojekt Design handlar oftare om framtiden (vart är vi på väg?) än om det förflutna (hur hamnade vi här?). Men de sätt vi designar på bär på idéer och föreställningar som har rötterna i en annan tid än vår samtid. De historiskt formade sätten att tänka och handla i designområdet behöver synliggöras, om vi ska lyckas finna sätt att designa på som leder till en långsiktigt hållbar framtid.

Designhistoria brukar ofta handla om föremål. Men designhistorier som utgår ifrån samtida designande kan kritiskt undersöka hur centrala idéer och metoder bär på världsbilder som formats i helt andra historiska sammanhang. Med utgångspunkt i användarcentrerad design undersöker jag sammanhang som tidigare designhistoriska studier identifierat som centrala: Vad blir synligt i en designhistorisk perspektivförflyttning från produkter till praktiker? Dessa designhistorier är ett slags övergångsberättelser. Syftet är att öppna för andra föreställningar och förståelser av design, och utveckla designpraktiker som förmår möta en komplex osäker framtid.

Projektansvarig

Maria Göransdotter
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 36

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-08-01 2020-09-19

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Designhögskolan

Forskningsområde

Design, Idéhistoria

Projektbeskrivning

Design är ett fält vuxit fram i nära samklang med 1900-talets industriella omvälvning. Många utmaningar inom samtida design springer ur klyftan mellan vad designmetoder en gång utvecklats för att hantera, och de områden vi idag försöker applicera dem på. I designandets metoder och tankesätt finns historiska mekanismer som sätter gränser för vad som är möligt att göra i design.

Historier som prototyper

Utgångspunkten för projektet är att en ökad medvetenhet om designandets historiska aspekter kan stötta utvecklandet av förhållningssätt och metoder som bättre kan möte samtida och framtida utmaningar. Jag föreslår en kombination av metoder från praktikbaserad designforskning och idéhistoria för att göra designhistorier som fungerar som prototyper.

En designhistorieskrivning med utgångspunkt i praktiker snarare än i produkter leder till fokus på de historiska sammanhang som etablerat dagens sätt att designa. Att synliggöra hur historiska föreställningar ännu formar dagens design syftar till att skifta utblicken mot vilka framtider som kan göras möjliga genom andra sätt att designa på.

Tre exempel: Svenska designhistorier

I projektet skisseras tre övergångsberättelser, som tar sina utgångspunkter i begrepp och teman inom skandinavisk användarcentrerad och deltagande design. Dessa historier fungerar som prototyper för att utforska hur designande och designistorier kan förhållas till varandra.

Det första exemplet handlar om begreppet ’deltagande’ i relation till Ellen Keys skrifter om design, estetik, folkbildning och demokrati kring sekelskiftet 1900. Det andra kretsar kring begreppen ’användare’ och ’användning’ – i synnerhet spänningarna mellan ideell och reell användning av bostäder – inom det svenska folkhemsbygget på 1940-talet. Det tredje exemplet diskuterar arbetet vid Hemmens forskningsinstitut, också på 40-talet, för att utveckla metoder för undersökning och förändring av hemarbetet.

Senast uppdaterad: 2021-11-16