"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Barbara Sixt

Destabilisering av klamydias intracellulära tillväxtnisch som ett möjligt nytt sätt att behandla infektion

Forskningsprojekt finanserat av Vetenskapsrådet.

I detta projekt syftar vi till att undersöka hur bakteriepatogenen Chlamydia trachomatis upprätthåller stabiliteten hos den membranösa vakuolen inom vilken den finns inuti sin mänskliga värdcell. Vi är också intresserade av att lära oss hur denna vakuol kan destabiliseras, och om vi därigenom kan begränsa tillväxten av patogenen, till exempel som en terapeutisk strategi.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2025-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Upptäckten och införandet av antibiotika har varit en av de största framgångarna inom medicinen, men eftersom bakterier utvecklar antibiotikaresistens i snabb takt finns det ett akut behov för nya behandlingsstrategier.

Många sjukdomsframkallande mikroorganismer har förmågan att invadera mänskliga celler och växa inuti membranomslutna hålrum (vakuoler) inne dessa celler. Ett exempel är Chlamydia trachomatis, en bakterie som orsakar ögoninfektioner och sexuellt överförbara sjukdomar.

Medan mänskliga celler har försvarssystem som kan döda invaderande mikrober eller begränsa deras tillväxt, skyddas bakterier i vakuoler från värdfaktorerna som aktiverar dessa försvarsprogram. Ett sätt att bekämpa dessa bakterier skulle vara att använda medel som blockerar deras förmåga att upprätthålla sina vakuoler.

I detta projekt syftar vi till att undersöka hur klamydiainnehållande vakuoler bibehålls, hur de kan destabiliseras och om vi genom destabilisering kan begränsa tillväxten av bakterien. Först kommer vi att identifiera mänskliga och bakteriella faktorer som upprätthåller vakuolintegriteten. För det andra kommer vi att undersöka hur dessa faktorer fungerar. Specifikt strävar vi efter att testa vår hypotes att vakuolens integritet bestäms av dess sammansättning, som i sin tur bestäms av de naturliga interaktioner som sker mellan vakuolen och värdcellens egna organeller. För det tredje kommer vi att identifiera läkemedelsmolekyler som kan destabilisera vakuolerna. Slutligen kommer vi att ta reda på hur värdcellen reagerar på vakuolskador och hur detta påverkar bakterierna.

Sammantaget kommer detta projekt att avsevärt öka vår förståelse för de molekylära mekanismer som kontrollerar integriteten hos bakterieinnehållande vakuoler. Projektet kan därför bana väg för utvecklingen av innovativa terapeutiska tillvägagångssätt som i framtiden kan fungera som ersättning för traditionella antibiotika och därmed bidra till att minska spridningen av antibiotikaresistens.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-01-31