Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan

Forskningsprojekt I projektet fokuseras det pedagogiska arbetet med systematisk utvärdering och utveckling av verksamhet i förskolan. Det handlar såväl om att följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande, som att bedöma den verksamhet som erbjuds för att skapa goda villkor för alla barn. Ett särskilt intresse finns för hur dessa båda delar av utvärderingsuppdraget är relaterade till varandra och kan leda till utveckling av verksamheten.

I och med revideringen 2010 av förskolans läroplan i Sverige, förstärktes utvärderingsuppdraget med ett eget kapitel. Både nationella utvärderingar och forskning visar samtidigt att många pedagoger känner stor osäkerhet inför detta uppdrag. Det som ofta betonas som svårt att förstå och som tvetydigt i läroplanen, är hur olika barns lärande och förändrade kunnande kan ligga till grund för systematisk utvärdering och utveckling av verksamhet när inte enskilda barns kunskaper ska bedömas utifrån förutbestämda nivåer, utan från den verksamhet de erbjuds. I Sverige har läroplanen för förskolan nämligen endast strävansmål för verksamheten, och inte för vilka kunskaper barn ska uppnå. Syftet med studien är att utveckla kunskap om det pedagogiska arbetet med systematisk dokumentation, bedömning och utveckling av verksamhet i förskolan. Följande forskningsfrågor står i centrum för studien: 1) Hur förstås arbetet med dokumentation, bedömning och utveckling i förskolan? Hur kan uppdraget utföras systematiskt i verksamheten utifrån de villkor som råder? 2) Hur är dokumentation och analys av barns lärande och utveckling relaterat till bedömning av det pedagogiska sammanhanget? Vad fångas, och hur? 3) Hur kan ovanstående ligga till grund för utveckling av verksamheten? Studien genomförs på en förskola med 5 avdelningar. Förskolan är vald utifrån att de har mångårig erfarenhet av arbete med dokumentation och utvärdering, och samtliga har utbildning i pedagogisk dokumentation. Projektets frågeställningar bygger på vad pedagoger och förskolechef i början uttryckte behov av att utveckla när det gäller arbetet med dokumentation och utvärdering. I linje med andra samverkansprojekt i förskola kommer allas aktiva deltagande vara centralt, även om inspirationstillfällen från mig som forskare kan ske om önskemål finns. Inledningsvis och avslutningsvis kommer halvstrukturerade gruppintervjuer genomföras med arbetslagen, och individuellt med förskolechefen. Däremellan kommer deltagande vid 2 avdelningsplaneringar/arbetslag ske, där dokumentationer diskuteras och analyseras. Studien förväntas bidra med såväl teoretisk som praktiskt tillämpbar kunskap om hur dokumentation och analys av barns lärande och bedömning av pedagogiska sammanhang är relaterade till varandra, systematiskt kan genomföras och ligga till grund för utveckling av verksamhet.

Projektansvarig

Carina Hjelmer
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 66

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2019-12-31

Finansiering

Internfinansierat projekt, Lärarhögskolan, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Samhällsvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap