"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring

Forskningsprojekt Vilken roll som domstolar har och bör ha i relation till de politiska institutionerna är en komplex och känslig fråga. I Sverige har traditionellt de politiska institutionernas demokratiska legitimitet betonats och domstolars normprövning betraktats med misstänksamhet. Under de senaste åren har dock de svenska domstolarnas förhållande till de politiska institutionerna förändrats och det finns en ökad acceptans att domstolar utövar oberoende kontroll av de politiska institutionerna.

Projektets syfte är att klargöra de svenska domstolarnas roll i förhållande till politiska aktörer. En tvärvetenskaplig grupp av rätts- och statsvetenskapliga forskare ska besvara hur domstolar påverkar och förhåller sig till politiska aktörer, hur detta förhållande har förändrats över tid samt vilka faktorer som kan förklara vilka aktörer som har inflytande över sådana förändringar. Genom att kombinera rätts- och statsvetenskapliga teorier och perspektiv och studier av kvantitativa data om domar och domare kommer projektet att producera ny kunskap om hur domstolar och domare agerar.

Projektansvarig

Johan Lindholm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 03

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 5 600 000 kr.

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik

Projektbeskrivning

Projektet utgår från ett domstolspolitiskt angreppsätt. Detta innebär att domstolarnas agerande förstås och förklaras inte enbart som ett utfall av och kontrollerad av det rättsliga ramverk som lagstiftaren uppställt utan att domare och domstolar också är självständiga aktörer med intressen, värderingar och strategier. Ett sådant angreppssätt väcker ett antal forskningsfrågor: Hur kan domstolar och enskilda domare agera för att - inom de rättsliga ramarna - främja specifika intressen och värderingar? I vilken utsträckning tar man strategiska hänsyn i förhållande till den sociala och politiska kontext man befinner sig i? Hur påverkas beslutsfattandet inom domstolarna av värderingsmässiga skillnader mellan enskilda domare?

Projektet avser att vetenskapligt belysa huruvida domarrollen och domstolarnas förhållande till de politiska aktörerna har förändrats över tid och i synnerhet under de senaste tjugofem åren så som påståtts i den rättsvetenskapliga debatten. För att skapa en bild av domstolarnas position och oberoende kommer vi att genomföra såväl kvantitativa som kvalitativa studier av svenska domstolar.

De kvantitativa avsnitten fokuserar på̊ de högsta instanserna där vi kommer att sammanställa och analysera avgörande från Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen samt Lagrådets yttranden, liksom information om de deltagande justitieråden. Fokus ligger på faktorer som kan kopplas till domstolarnas politiska och rättsbildande position. Genom en kombination av automatisk och manuell kodning kommer vi bl.a. att sammanställa vilka källor och argument som domstolarna använder sig av samt förekomsten av värdeord, skiljaktiga meningar m.m. Detta kommer att kompletteras med en separat, kvalitativ studie av domarrollen i tingsrätt och förvaltningsrätt.

Senast uppdaterad: 2023-05-04