"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?

Forskningsprojekt Att ta miljöhänsyn i offentlig upphandling, så kallad grön upphandling, är idag en väl etablerad politisk ambition i och utanför Sverige och det skrivs fram som ett viktigt, flexibelt och kraftfullt sätt att nå en hållbar utveckling. Grön upphandling tillämpas också flitigt av svenska offentliga myndigheter.

Projektets övergripande syfte är att empiriskt studera miljöhänsyn i offentliga upphandling i form av krav på ekologiska livsmedel och dess effekt på målet om att 20 procent av den odlingsbara marken i Sverige ska vara certifierad för ekologisk produktion. För att nå detta mål fastställde Sveriges Riksdag 2006 att den offentliga sektorns konsumtion av ekologiskt certifierade livsmedel vid utgången av 2010 skulle uppgå till 25 procent av sektorns totala livsmedelskonsumtion. Fem år senare skriver vi 2015 och inget av de två målen har uppnåtts. Detta illustrerar projektets policyrelevans – förståelse för den offentliga upphandlings potential att verka som ett miljöpolitiskt styrmedel kräver insikter i de enskilda upphandlande myndigheternas agerande, förståelse för marknaders funktionssätt och om och i så fall hur dess aktörer reagerar på den offentliga sektorns ambitioner: Ger den förda politiken önskat eko? Mer specifikt studeras om svenska kommuners ändrade inköpspolicy gällande livsmedel (i) haft önskad effekt på andelen ekologisk certifierad odlingsbar mark (ii) påverkat de privata konsumenternas efterfrågan på konventionella och ekologiska livsmedel (iii) påverkat potentiella leverantörers deltagande i kommunala livsmedelsupphandlingar.

Projektansvarig

Sofia Lundberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 06

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-07-01 2019-12-31

Finansiering

Konkurrensverket, 2 990 542 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Handelshögskolan

Forskningsområde

Nationalekonomi
Senast uppdaterad: 2019-09-18