"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomisk underrättelseverksamhet och informationsspridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska byrån under det kalla kriget.

Forskningsprojekt Ekonomisk underrättelseverksamhet är betydligt mindre undersökt än den militära. Här studeras därför hur försvarsstabens och näringslivets hemliga underrättelsesamarbete under andra världskriget ledde fram till bildandet av Östekonomiska byrån 1959.

1943 inleddes en hemlig ekonomisk underrättelseverksamhet mellan försvarsstaben och näringslivet. Syftet var att skatta de krigförande ländernas ekonomiska styrka genom den s.k. industriutredningen vilken 1953 bytte namn till ekonomiska utredningen när fokus samtidigt försköts mot de framväxande planekonomierna.

Projektansvarig

Hans Jörgensen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 05

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Ekonomisk historia

Projektbeskrivning

Föreliggande forskningsprojekt vill bidra till den existerande ekonomisk-historiska och säkerhetspolitisk forskningen med kunskaper om hur stat/försvarsstab och delar av näringslivet samverkade med ekonomisk informationsinhämtning genom Östekonomiska byrån och dess nätverk, vilket i praktiken förblev okänt fram till IB-affären 1973.

Introduktion

Det övergripande syftet med detta projekt är att undersöka hur den svenska ekonomiska underrättelseverksamheten mot Sovjetunionen och Comecon byggdes upp och bedrevs under kalla kriget. Via nyöppnade och tidigare hemligstämplade arkiv bidrar detta forskningsprojekt med ny kunskap om hur Sverige som ett relativt litet, exportberoende och formellt neutralt land, organiserade tillgång till information om de framväxande planekonomierna under kalla kriget. Föreliggande forskningsprojekt fyller därför en lucka i den existerande ekonomisk-historiska och säkerhetspolitisk forskningen genom att bidra med kunskaper om hur stat/försvarsstab och delar av näringslivet samverkade kring ekonomisk informationsinhämtning där den viktigaste organisationen var den delvis hemliga Östekonomiska byrån.

Med fokus på ekonomisk underrättelseverksamhet belyst genom Östekonomiska byråns tillkomst och verksamheter behandlar detta projekt ett relativt outforskat fält inom både ekonomisk- och säkerhetspolitisk historia där de centrala inslagen utgörs av informationsinhämtningen och den selektiva spridningen av densamma till myndigheter och företag. Dessutom undersöks relationer till främmande makt genom de nätverk och personliga kontakter som byggdes upp mellan försvarsorganisationen, enskilda politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare.

Projektet bidrar till den ekonomisk-historiska forskningen genom att analysera ekonomisk informationsinhämtning som en strategi för en neutral småstat för att i skuggan av kalla kriget kunna ha ett ekonomiskt utbyte med Sovjetblocket och ett politiskt utbyte med väst. Dessutom kan detta projekt ge ett bidrag till den säkerhetspolitiska forskningen genom arkivstudier av tidigare hemligstämplat material.

Senast uppdaterad: 2023-03-29