"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Endodonti

Forskningsprojekt Forskningen är inriktad på fördjupad kunskap om rotkanalsinfektionen samt patogenesen när det gäller sjukdomar i tandens pulpa och periapikala vävnad.

Molekylära metoder baserade på detektion av bakteriers DNA, har i stort sett ersatt traditionell odlingsmetod vid analys av bakteriefloran i infekterade tänder. De molekylära metoderna har klara fördelar och anses mer specifika, tidsbesparande och enkla att tillämpa, men har brister som i nuläget inte uppmärksammats i den utsträckning som de bör. Den höga bindningsaffiniteten mellan DNA och tandstrukturen utgör en särskild utmaning för arbete inom detta område.

Projektansvarig

Malin Brundin
Universitetslektor, specialistutbildad tandläkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 61 95

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för odontologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Odontologi

Projektbeskrivning

Exponering för kyla är associerat med ökad sjuklighet och dödlighet i befolkningen. Individer med lungsjukdom utgör en riskgrupp.

Detta projekt syftar till att mha kvalitativa intervjuer kartlägga symtom som uppstår under experimentell exponering för kyla. Förutom friska individer kommer vi även undersöka individer med hösnuva, astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom samt en grupp elitskidåkare.

Samtliga försökspersoner kommer att vid tre separata tillfällen under 60 minuter exponeras för 0, -10 och -20 grader i en köldkammare. Under exponeringarna intervjuas individerna.

Vilka symtom som uppstår vid de olika temperaturerna och i de olika grupperna av forskningsgrupperna kommer att kartläggas och jämföras.

Resultaten kommer att användas som underlag för att skapa en kvantitativ enkät för kartläggningen av köldutlösta symtom. Projektet utgör det första steget i en långsiktig plan att kartlägga luftvägseffekter av experimentell exponering för kyla. Nästa steg blir fysiologiska mätningar samt provtagning av övre. Det tredje steget blir provtagning av nedre luftvägar.

Senast uppdaterad: 2021-04-07