"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?

Forskningsprojekt En komparativ studie av vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin i tre Europeiska länder.

I detta projekt undersöks vilka mekanismer som ligger bakom människors val av komplementär och alternativmedicin. Hypotesen är att dessa val inte enbart styrs av individuella faktorer utan att de även påverkas av vilka institutionella arrangemang som råder inom hälso- och sjukvårdssektorn och exempelvis ger olika utbud och finansiella förutsättningar. För att kunna besvara detta behövs dels en kausal modell för vad som styr individernas val, dels en undersökningsdesign som ger möjlighet att jämföra användande och betydelse av institutionella arrangemang i olika länder.

Projektansvarig

Jenny-Ann Brodin Danell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2011-01-01 2013-12-31

Finansiering

Umeå universitets karriärbidrag

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

För att kunna skapa en realistisk kausal modell kommer jag att genomföra en kvalitativ delstudie. Denna kommer att bygga på intervjuer med människor som använder, eller har använt, olika former av KAM för att lindra, behandla och bota olika former av hälsoproblem. Urvalet utgår från principer om maximal variation (Patton 1987), utifrån teoretiskt grundade kriterier. Jag kommer att intervjua personer med olika typ av erfarenhet av KAM, i termer av använda metoder/preparat, långvarigt/kortvarigt användande och om det har skett återkommande/vid enstaka tillfällen. Jag eftersträvar också variation beträffande upplevda hälsoproblem och socio-demografiska variabler. Då tänkbara intervjupersoner kan vara svåra att nå (exempelvis via register) så kommer jag i första hand att söka dem genom olika KAM-utövare. Då målet med intervjuerna är att generera teorier gällande individernas val, preferenser och motiv så kommer jag att använda semi-strukturerade intervjuer, som ger respondenterna gott om utrymme att uttrycka sina egna erfarenheter och perspektiv på användande av KAM.

I denna delstudie kommer jag att jämföra användandet av KAM i tre Europeiska länder, med hjälp av European Social Survey (2004). Det övergripande målet är att se hur användande är relaterat till hälso- och sjukvårdssektorns organisering och institutionella arrangemang. För detta syfte har jag (preliminärt) valt tre länder som kännetecknas av olika vårdsystem och olika reglering gällande utövande av KAM. Dessa länder är Sverige, Frankrike och Storbritannien. Storbritannien kännetecknas av en liberal lagstiftning inom sjukvårdsområdet. Det är även ett land där vissa delar av KAM-området (som homeopati) har hög grad av integration inom offentlig vård. Frankrike är å andra sidan ett exempel på ett "exklusivt" vårdsystem, där de flesta former av hälsovård som inte utövas av läkarprofessionen är illegal (Cant & Sharma 1999). Sverige kan, som indikerats ovan, betraktas som ett mellanting, där utövande av KAM omfattas av förhållandevis låg grad av reglering. Med hjälp av European Social Survey kommer jag bland annat att analysera vilka som använder KAM (utifrån socio-demografiska variabler), vad dessa använder (metoder och preparat) och hur de upplever sin hälsa. Jag kommer även att undersöka vad som är förstahandsvalet vid olika typer av åkommor (som huvudvärk, förkylningar och ryggont). Vänder man sig till den etablerade vården eller till andra alternativ (som homeopater och akupunktörer)? Det finns även stora möjligheter att analysera hur användande hänger samman med en rad attitydfrågor, bland annat när det gäller inställningen till medicinska professioner, medicinering och möjligheter att själv påverka sin hälsa. Det kvantitativa materialet kommer även att kompletteras med material om institutionella förutsättningar, gällande hälso och sjukvårdsfrågor, i de valda länderna. Även andra kvantitativa material, utöver European Social Survey, kan komma att inkluderas i denna delstudie.

Senast uppdaterad: 2024-04-02