"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examination på nätet

Forskningsprojekt Forskning visar att såväl uppgiften att ta del av andras arbeten som att ge och få återkoppling från andra, upplevs som utvecklande för det egna lärandet av studenter i nätbaserade kurser.

Idag innehåller nätkurser ett stort antal examinationer som kommenteras av lärare. Det här projektet syftar till att pröva om olika studentaktiva examinationsformer kan bidra till kvaliteten i nätförlagda kurser, genom att skapa förutsättningar för studenter att ge varandra kvalificerad återkoppling.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-09-15 2009-09-30

Finansiering

NSHU, 2007-2009: 2 000 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Pedagogiska institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Forskningsområde

Pedagogik

Projektbeskrivning

I projektet avses att utveckla examinationsuppgifter där studenter först förbereds genom att delta i diskussion av och framtagande av bedömningskriterier, och därefter får kommentera och värdera varandras arbeten. Ett viktigt inslag i projektet är att utforska om ljud- och bildteknik kan vara värdefulla medium i detta sammanhang.

Under läsåret 2004/2005 deltog 20,5 procent av det totala antalet studerande vid högre utbildning i distansutbildningar (Högskoleverket, 2006). Cirka 60 procent av totalantalet kurser bedrevs 2005 som halvfartsstudier (50 procent studietakt), medan kvartsfart (25 procent) motsvarade knappt 30 procent av kursutbudet samma år.

Distanskurser utmärks av att de i högre grad än traditionella campuskurser lockar äldre, förvärvsarbetande deltagare, många med arbetarbakgrund, barn, och som är boende i glesbygd (Högskoleverket 2004). Nätkurser har sämre studentgenomströmning jämfört med traditionella campusutbildningar. Medan cirka 83 procent av det totala antalet studenter vid våra lärosäten fullföljde sina kurser varierade motsvarande siffra mellan 26-84 procent mellan olika lärosäten (Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, 2005). Westerberg och Mårald (2006) nämner omständigheter som behörighetsgivande, att studenten själv har en stark drivkraft och att kursen i avseenden som ledarskap, upplägg och examination har en tydlig pedagogisk tanke, som betydelsefulla motivationsfaktorer för att fullfölja sina nätstudier.

Syftet med föreliggande projektansökan är att få möjlighet att systematiskt utveckla och pröva studentaktiva examinationsformer på nätet. I många nätkurser tycks examinationerna inte endast riktas mot att mäta de studerandes faktakunskaper, utan innebär också att den studerande ska tillämpa sina kunskaper, t.ex. för problemlösning (se t.ex. Hult, 2005). Examinationen ses också ofta som en del av själva lärandet, inte endast måttstocken på erövrade kunskaper. God kvalité i undervisningen och mer detaljerad feedback på examinationsuppgifterna framträder som viktiga faktorer som påverkar studerandes benägenhet att fullfölja sina studier (se t.ex. Westerberg & Mårald, 2006, Hult, 2005).

I vissa kurser finns också ett högt antal examinationsuppgifter, ibland så många som en uppgift per kurspoäng (Hult 2007, preliminärt manus), vilket kanske kan tolkas som ett svar på de studerandes behov av kontinuerlig återkoppling under studieprocessen. Detta kan dock innebära en orimligt hög arbetsbelastning på lärarna, då de studerande önskar snabb och kontinuerlig återkoppling på alla uppgifter. Ett alltför frekvent kommenterande från lärarens sida kan också tänkas motverka målsättningen i Högskolelagen (8-9 §) om att utbildning ska utveckla de studerandes ”förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem”. Därför vill vi samla in, pröva och i samråd med en referensgrupp av nätstuderande från olika ämnesområden, liksom från de kurser som ingår i projektet, utveckla olika examinationsformer där behovet av att få synpunkter och bli bekräftad delvis kan tillfredställas av studiekamrater. Ambitionen är också att examinationsuppgifterna ska bidra till att öka kvaliteten på de studerandes lärande.

Senast uppdaterad: 2024-04-03