"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Faktorer som predicerar utvecklingen av tilltro till den egna kliniska förmågan under psykologutbildningen vid Umeå universitet

Forskningsprojekt Efter en nyligen genomförd revidering innehåller psykologutbildningen vid Umeå universitet i dagsläget mer regelbundna praktiska inslag än tidigare, där psykologstudenterna tränas och examineras i olika yrkesfärdigheter. Detta förväntas leda till att de kliniska förmågorna successivt byggs upp under utbildningen. Frågan om hur en ökad professionsträning och en mer rigorös examination av färdigheter under utbildningen påverkar studenters tilltro till den egna kliniska förmågan är dock ännu oklar.

Syftet med projektet är att undersöka tilltron till den egna generella- och specifika kliniska förmågan som psykologstudenter upplever, samt hur den utvecklas under utbildningen. Utifrån teoretiska modeller om transfer avser vi även att undersöka faktorer som kan förklara denna utveckling. Studien förväntas generera ny kunskap om Objective Structured Clinical Examination (OSCE) som examinationsform på psykologutbildningen (kort sikt), samt psykologstudenters utveckling av tilltro till sina färdigheter under utbildningen (längre sikt).

Projektansvarig

Erik Domellöf
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 24
Per Höglund
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 79
Susanne Tafvelin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 29

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-01-16

Finansiering

Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Projektet arbetar med begreppet ”self-efficacy” (upplevd kompetensnivå) som ett utfallsmått på studenters tilltro till att själv klara av en handling i en professionell situation. Vidare utgår vi från transferlitteraturen för att förstå om utveckling av nya färdigheter och kunskap förvärvade i utbildningsmiljön kan tillämpas i en annan (kliniskt arbete), samt om dessa färdigheter och kunskaper bibehålls över tid. Av betydelse är att identifiera vilka faktorer som kan förklara vad som bidrar till tillämpning av nya kunskaper och färdigheter. Projektet fokuserar på tre faktorer: individfaktorer (motivation och attityder till utbildningen), miljöfaktorer (socialt stöd och klimat på utbildningen), samt utbildningens design.

Inhämtning av data sker via en longitudinell enkät (självskattning) baserad på modeller av transfer och mätningar av tilltro till den egna förmågan. Dessa aspekter är viktiga indikationer på om utbildaren tillhandahåller en utbildning av god kvalitet som förbereder psykologstudenter för deras arbete som psykologer. Sådan kunskap kan även generellt vara till stor hjälp för utveckling av pedagogik på yrkesutbildningar vid universitet.

Senast uppdaterad: 2021-05-27