"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fem Norrland. Regional arkeologi

Forskningsprojekt Under det första årtusendet e Kr. är det ur kulturhistorisk synvinkel irrelevant att tala om ett Norrland. Preliminära analyser visar att det vid Kristi födelse fanns fem mer eller mindre distinkta regioner med högst skiftande samhällsstrukturer.

Projektet har som mål att avgränsa nordliga regioner samt analysera deras respektive struktur och förändringar under det första årtusendet e Kr i ett interregionalt och internationellt perspektiv. En inledande studie visar att det svenska Norrland kan delas in i fem regioner med helt olika samhällsskick. Fyra av dessa regioner: norra inlandet (Sapmi); Södra inlandet (sydsamiskt område); norra kustlandet (kusten norr om Nordmaling) samt mellersta kustlandet (ungefär mellan Ödmården och Nordmaling), kommer att ägnas särskilt intresse. Det femte, Södra kustlandet, dvs Gästrikland, lämnas utanför i detta projekt.

Projektansvarig

Per Håkan Ramqvist
Professor emeritus
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-12-10 2010-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi

Projektbeskrivning

Projektet har som mål att avgränsa nordliga regioner samt analysera deras respektive förändringar under det första årtusendet e Kr i ett interregionalt och internationellt perspektiv. En inledande studie visar att endast Norrland kan delas in i fem regioner med helt olika samhällsskick. Fyra av dessa regioner: norra inlandet (Sapmi); Södra inlendet (sydsamiskt område); norra kustlandet (kusten norr om Nordmaling) samt mellersta kustlandet (ungefär mellan Ödmården och Nordmaling). Det femte, Södra kustlandet (dvs Gästrikland) lämnas utanför i detta projekt. Ytterligare en viktig studie görs inom skärgårdsområdet för att undersöka om det där funnits en egen "havsbrukande" grupp. De fornlämningar som finns längs kusten i form av stensättningar, s.k nykuströsen och tomtningar, känner nämligen inte av den för det samtida bondesamhället så skarpa gräns som finns i örnsköldsviksområdet. Lämningar av dessa typer förekommer både norr och söder om Örnsköldsvik. Betyder det att det finns grupper kvar i kustmiljön som lever på säljakt och fiske enligt ett äldre bronsålderssätt? Eller är det ett resultat av ett till bondebygden knutet säsongshavsbruk?

Flera viktiga förändringar äger rum i Nordeuropa under det första årtusendet som påverkar de mest avlägsna samhällssystemen. Bl a övergår det mellersta kustlandet till fast jordbruksbebyggelse vilket via olika typer av ekonomiska, sociala, politiska och religiösa interaktioner sätter igång en en förändringsvåg i de övriga norrländska regionerna. Ytterligare en stor förändring äger rum under det sena 600-talet då den nordiska urbaniseringen och etablerandet av det internationella handelsnätverket etableras.

Genom analyser av de olika samhällenas inre struktur och förändringar över tid, ska projektet undersöka i vilken grad dessa förändringar hänger samman med interregionala samspel och internationella förlopp. Därigenom kan vi öka förståelsen av observerbara förändringar och variationer i det arkeologiska materialet i det nordliga området.

Senast uppdaterad: 2019-09-18