"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fex-Can, Fertilitet och sexualitet efter cancer

Forskningsprojekt Många cancerbehandlingar har en negativ inverkan på fertilitet och sexualitet, vilket kan störa viktiga livsmål som att hitta en partner och bilda familj. Forskningsprogrammet Fex-Can fokuserar på livssituationen för unga vuxna som har behandlats för cancer. Fex-Can genomförs i samarbete med Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Forskningsprogrammet Fex-Can undersöker sexuell, reproduktiv och psykisk hälsa hos unga vuxna som behandlats för cancer och utvärderar effekten av ett webbaserat program avsett att minska sexuella problem och fertilitetsoro. Programmet omfattar fyra projekt.

Projektansvariga

Claudia Lampic
Professor, Umeå universitet
E-post
E-post
Lena Wettergren
Professor, Uppsala universitet
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2013-01-01 2025-12-31

Finansiering

Barncancerfonden
Cancerfonden
FORTE
Vetenskapsrådet
Vårdalstiftelsen

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Cancer, Psykologi

Projektbeskrivning

Forskningsprogrammet Fex-Can omfattar fyra projekt: 

  1. Fex-Can Young Adult: kohort- och interventionsstudie efter diagnos i vuxen ålder
  2. Fex-Can Childhood: nationell studie med unga vuxna som haft barncancer
  3. Samskapande: forskningssamarbete med patienter och närstående
  4. Fex-Talk: utbildningsinsats för att öka vårdgivares beredskap att samtala om fertilitet och sexualitet

1. Fex-Can Young Adult

Fex-Can Young Adult består av två delar. I den första delen identifierade vi drygt 1500 unga personer (19-40 år gamla) ett och ett halvt år efter att de diagnostiserats med utvalda cancerdiagnoser. De tillfrågades om att besvara ett frågeformulär för att bl.a. mäta sexuell funktion och fertilitetsoro och följs över flera år (Wettergren et al., 2020). En jämförelsegrupp från den allmänna befolkningen ingår för att se om personer med cancer har mer problem än unga vuxna i allmänhet. I projektets andra del testas ett webbaserat självhjälpsprogram för att minska sexuella problem och fertilitetsoro efter cancer. Programmet har visat sig fungera väl (Wiklander et al., 2017) och utvärderas i en randomiserad kontrollerad studiedesign (RCT) (Lampic et al., 2019).

2. Fex-Can Childhood

Fex-Can Childhood fokuserar på unga personer (19-40 år gamla) som diagnostiserades med cancer som barn. I första delen av detta projekt identifierades drygt 4500 personer ur Barncancerregistret och tillfrågades om att besvara ett frågeformulär för att mäta bl.a. sexuell funktion och fertilitetsoro. I den andra delen av projektet utvärderas ett webbaserat självhjälpsprogram med en RCT design (Ljungman et al., 2020).

3. Samskapande

Samskapande: Vi använder oss sedan flera år av ’deltagarbaserad forskning’ där patienter och närstående är våra samarbetspartners. Vi har tillsammans genomfört en intervjustudie om våra erfarenheter av att samarbeta (Hovén et al., 2020). I nästa steg planerar vi att bygga upp ett motsvarande samarbete med en grupp kliniskt verksamma sjuksköterskor och läkare. Vi hoppas att detta kommer att öka relevansen av vår forskning samt förbättra möjligheterna att implementera våra resultat i vården.

4. Fex-Talk

Fex-Talk är en utbildningsinsats som vi har utvecklat för att öka sjuksköterskors beredskap att samtala om fertilitet och sexualitet med cancerpatienter. Den innehåller olika komponenter (bl.a. video, föreläsning, rollspel, hemuppgift) och har getts inom ramen för kurser till sjuksköterskor i cancervård. Fex-Talk har utvärderats och resultaten tyder på att den ökade studenternas förståelse av patienters behov relaterade till sex och fertilitet och hjälpte dem att övervinna hinder för att initiera samtal om dessa ämnen med sina patienter (Winterling et al., 2020).

 

Senast uppdaterad: 2023-11-07