"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Förskola på import och export – hur pedagogisk utveckling sprids och görs över nationsgränser

Forskningsprojekt I det här projektet analyseras hur pedagogiska idéer och praktiker sprids över nationsgränser genom kommersiella utbildningsaktörer. Med fokus på förskoleområdet studeras vilken roll kommersiella aktörer har för förskolans pedagogiska utveckling och hur det formar vad förskola är, ska och bör vara för samhället, barn och föräldrar.

Projektet syftar till att beskriva och analysera hur pedagogiska idéer och praktiker rör sig över nationsgränser genom kommersiella aktörer. Vilken betydelse får kommersiella aktörer för förskolans pedagogiska utveckling? Hur formar det vad förskola är, ska och bör vara för samhället, barn och föräldrar?

Projektansvarig

Sara Carlbaum
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 83

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet finansieras av Lärarhögskolan vid Umeå universitet.

Trots att en femtedel av barnen idag går i en fristående förskola så har de fristående aktörernas roll i hur förskolan utvecklas och förändras avseende innehåll, pedagogik, utvärdering och dokumentation hittills varit understuderat. Vi vet också lite om hur detta sker i en global tid där reformerna för marknadsutsättning öppnat upp för svensk utbildningsexport och import.

Flera av de svenska friskoleföretagen säljer sina utbildningskoncept och tar över eller startar upp skolor och förskolor i andra länder och utländska aktörer gör detsamma i Sverige. Vi vet lite om hur dessa aktörer för med sig vissa värden, idéer och praktiker från sina svenska verksamheter till internationella sammanhang och samtidigt för tillbaka nya insikter, värden, idéer och praktiker till de svenska verksamheterna.

Med fokus på en svensk kommersiell aktör och dess förskoleverksamhet i Sverige och Norge är projektets syfte att beskriva och analysera hur pedagogiska idéer och praktiker sprids och rör sig över nationsgränser genom kommersiella aktörer, hur det får betydelse för förskolans pedagogiska utveckling och hur det formar vad förskola är, ska och bör vara för samhället, barn och föräldrar.

Sådan kunskap är viktig eftersom kommersiella aktörer i den globala utbildningsindustrin blir en del av att sätta agendan för hur vi förstår vad förskola är, bör och ska vara, vilken roll pedagoger ska ha och vilken syn på barn som ska råda, vilka egenskaper, kunskaper och beteenden barn ska fostras och formas till och genom vilka metoder och arbetssätt. Kunskapen är också viktig för att belysa hur marknadsutsättningens reformer och de kommersiella aktörerna formar valet av förskola som det första viktiga skolvalet och vilka värden som ska styra detta val för föräldrar.

Tre delstudier genomförs. I delstudie 1 intervjuas chefer och kvalitetsutvecklare på koncernnivå för förskoleverksamheterna i Sverige och Norge. I delstudie 2 intervjuas kvalitetsutvecklare på företagsnivå och chefer för olika geografiska områden i Sverige och Norge. I delstudie 3 genomförs fördjupade fallstudier på två förskolor i Sverige och två i Norge. I samtliga delstudier samlas också dokument och hemsidematerial in och analyseras.

Publicerat

Senast uppdaterad: 2023-02-09