"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Genetiska variationen i resistens mot törskate i tallen

Forskningsprojekt Projektet finansieras av Kempestiftelserna och Bo Rydins Stiftelse

Törskate är ett växande hot i boreala skogar, eftersom det förändrade klimatet i norr blir allt gynnsammare för rostsvampar, den typ av svampangrepp som törskate tillhör. Detta projekt kommer att bedöma den genetiska förutsättningen för resistens och förutse tallpopulationers respons under olika klimat- och förädlingsscenarier. Resultaten från forskningsprojektet kommer att vara värdefulla för att utveckla tallförädlingen.

Projektansvarig

Xiao-Ru Wang
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 55

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2025-12-31

Finansiering

Kempestiftelserna
Bo Rydins Stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Projektbeskrivning

Klimatförändringarna beräknas ha en stor effekt på den boreala skogens ekosystem, både direkt via ökande temperaturer men även indirekt via förändringar i artsammansättning och ett mer gynnsamt klimat för skadegörare, såsom rostsvampar och särskilt törskate (Cronartium pini). Törskate orsakar stort årligt produktionsbortfall som i sin tur avsevärt minskar skogens upptag av kol. Detta projekt fokuserar på att förstå det genetiska underlaget för törskateresistens hos tall, och utveckla genomiska modeller för att förutsäga mottaglighet i förädlings- och naturliga populationer av tall. De specifika målen för detta projekt är:

• Utvärdera den genetiska variationen i motståndskraft mot törskate i förädlingspopulationer och naturliga bestånd av tall samt fastställa den kvantitativa genetiska grunden för motståndskraft med hjälp av långsiktiga avkommeförsök.

• Studera den genomiska arkitekturen, särskilt strukturell variation (SV), i relation till variationsmotståndskraft i tall.

• Utveckla genomiska modeller för att förutsäga mottaglighet i förädlingspopulationer och naturliga bestånd av tall.

Senast uppdaterad: 2024-05-21