"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Ingrid Bergqvist

Hållbar utveckling genom tre arenor i skolämnet slöjd

Doktorandprojekt Föreliggande studie vill bidra med ny kunskap till det slöjdpedagogiska forskningsfältet om hur slöjdlärare tolkar och förstår hållbar utveckling och hur denna förståelse iscensätts i deras utbildningspraktik i skolämnet slöjd.

Sedan år 2011 ska slöjdlärare i enlighet med läroplanen för den svenska grundskolan undervisa för hållbar utveckling. Projektet avser att ge ett bidrag till att förstå på vilket sätt hållbar utveckling kommer till uttryck genom olika arenor, båda historiska och nutida och hur det tolkas av slöjdlärare och inverkar på deras slöjdundervisning i svensk grundskola . Syftet är att bättre förstå vad och hur samt varför lärare omformar hållbar utveckling på olika sätt och vad som händer med skolämnet slöjd när nya dimensioner tillkommer.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-09-02 2023-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

Projektet sker inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola och Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området vid Umeå universitet.

Senast uppdaterad: 2023-02-16