"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar utveckling inom geografiundervisningen

Doktorandprojekt inom Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU)

Hållbar utveckling är ett begrepp som har fått en stor betydelse i dagens samhälle och så även i skolan. I den svenska grundskolan ingår hållbar utveckling i undervisningen inom flera skolämnen. Geografiämnet är ett ämne som tidigt tilldelats en del av detta ansvar.

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2021-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi, Lärarhögskolan

Forskningsområde

Kulturgeografi, Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

En fördel som geografi har är helhetsperspektivet som specifik tittar på samband mellan sociala och naturliga processer. För att elever ska erhålla kunskaper om hållbarhet är de här sambanden centrala att förstå. För att lättare kunna förstå dessa samband i relation till diskussionen om hållbarhet och hållbar utveckling är det bland annat viktigt att elever utvecklar sitt spatiala (rumsliga) tänkande.

Tidigare forskning har visat att geografiämnet i skolan ofta är traditionsbundet. Den traditionella ingången i skolämnet har lett till att undervisningen har fokuserat på namngeografi medan olika samband inte har behandlats i lika stor utsträckning. Av den anledningen kan det bli så att den här naturliga arenan, för att behandla frågor som rör hållbarhet, inte alltid uppmärksammas.

Syftet med avhandlingen blir därför att undersöka hur och varför hållbar utveckling ramas in som det gör i den svenska högstadieskolan och på vilket sätt lärare tolkar och rekontextualiserar innehållet om hållbar utveckling. På vilket sätt eleverna sedan förstår den geografiska dimensionen av hållbar utveckling blir ett avslutande tema i min avhandling.

Handledare: Aina Tollefsen

Biträdande handledare: Madeleine Eriksson och Henrik Åström Elmersjö

Senast uppdaterad: 2021-11-11