"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Hälsa för Hälsa: Implementering av en modell för arbetsmiljöförbättringar inom hälso- och sjukvården

Doktorandprojekt Personalen är hälso- och sjukvårdens främsta och viktigaste resurs. Samtidigt löper arbetsstyrkan inom hälso- och sjukvården större risk att drabbas av psykisk ohälsa på grund av sitt arbete än i många andra sektorer på arbetsmarknaden. Detta gör att det finns ett behov av att utveckla evidensbaserade metoder och arbetssätt som förebygger ohälsa anpassade till den kontext där hälso- och sjukvårdsanställda verkar i.

Syftet med doktorandprojektet, som utförs vid Företagsforskarskolan, är att utveckla en dynamisk, kontextualiserad och integrerad processmodell för att understödja ledandet av arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom hälso- och sjukvården. Målsättningen är att den processmodell och de verktyg (såsom ett kartläggningsinstrument) som utvecklas inom ramen för projektet ska kunna nyttjas kontinuerligt av hälso- och sjukvårdsorganisationer för att skapa välmående och attraktiva arbetsplatser med goda verksamhetsutfall.

Projektansvarig

Alexander Agrell
Forskarstuderande, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2026-06-01

Finansiering

Projektet finansieras till 50% av Företagsforskarskolan samt 50% av den externa partnern Region Västerbotten

Projektbeskrivning

Anställda inom hälso- och sjukvården löper större risk att drabbas av ohälsa på grund av sitt arbete jämfört med andra branscher. Bland annat så listas sociala och organisatoriska påfrestningar som hög arbetsbelastning, överbeläggningar, samarbetsproblem och brist på återhämtning som några riskfaktorer Detta försvårar ytterligare de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför.  Till exempel utgör kompetensförsörjning och en förändrad demografi, där allt fler i befolkningen blir äldre, stora utmaningar för regionerna och andra aktörer inom hälso- och sjukvården. Dessa utmaningar innebär  stora omställningar för verksamheten, där arbetet med att stärka arbetsmiljön kommer vara central för att kunna lyckas på sikt. Detta kommer i sin tur innebära ökade krav på chefer och andra nyckelpersoner att kunna leda förändringsarbeten som syftar till att förbättra arbetsmiljön.  

Specifika målsättningar för forskningsprojektet innefattar:

Utvärdera ett mätverktyg:
Översättning, anpassning och validering (gentemot verksamhetsutfall, t.ex. incidentrapporter, sjukfall och vårdkvalitet) av ett nyligen utvecklat kartläggningsverktyg för psykosocial arbetsmiljö (DPQ: Danish Psychosocial Work Environment Questionnaire) för Region Västerbotten. Målsättningen är att mätningar med instrumentet ska kunna utgöra en kontinuerlig del i arbetet med att följa arbetsmiljöfaktorer, förändringar över tid i dessa samt att klargöra relationen mellan arbetsmiljö, medarbetares välmående och verksamhetsutfall. Cirka 400 medarbetare kommer initialt tillfrågas att delta i valideringsstudien av DPQ.

Utveckling och utvärdering av en processmodell:
Utveckla och utvärdera en verksamhetsnära ledarskapsträning i samarbete med Region Västerbotten anpassad till hälso- och sjukvårdsorganisationer. Utvecklingsinsatsen är tänkt att vara gemensam för chefer, skyddsombud och andra centrala aktörer för arbetsmiljöarbetet. Deltagarna tränas i att gemensamt driva interventionsprocesser i syfte att främja en god arbetsmiljö i sina respektive verksamheter. Utvärderingen av ledarträningen kommer ske både i termer av att utvärdera själva utbildningen, men även dess inverkan på utfallet av de interventioner som blir en följd av träningen.

Senast uppdaterad: 2024-04-02