"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hälsosamt åldrande trots långvarig sjukdom: Mäta och förstå egenvårdsförmåga hos personer 70+ - the SWE PRISM-CC study

Doktorandprojekt I detta projekt undersöks hur personer 70+ hanterar långvariga sjukdomar i sin vardag och vilka situationer som kan göra det svårare att leva ett bra liv med sjukdom. Det behövs mer kunskap om egenvård bland personer 70+ eftersom livet ofta förändras på flera sätt med stigande ålder, exempelvis genom pensionering, barnbarn, att närstående får en sjukdom eller förlust av nära anhöriga. Dessa livshändelser kan påverka personens egen förmåga att hantera sin egen hälsa och sjukdom.

Personers egen förmåga att hantera sin sjukdom i vardagen (så kallad egenvård) är avgörande för funktionsnivå, självständighet och välmående. Äldre personer drabbas oftare av långvariga sjukdomar tex. hjärtsvikt, diabetes och KOL. Trots detta finns lite forskning om äldre personers egenvård och behov av egenvårdsstöd. Det här projektet syftar till att bättre förstå hur personer 70+ med långvarig sjukdom skattar sin egenvårdsförmåga och vilket stöd som de behöver för att bevara en god hälsa.

Projektansvarig

Åsa Audulv
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 42

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-08-10 2024-08-10

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Institutionen för omvårdnad

Projektbeskrivning

Egenvård bland personer 70+

Tidigare egenvårdsforskning har främst fokuserat på yngre/medelålders personer och på enskilda sjukdomar. Men den forskningen har mindre relevans för äldre som ofta lever med flera sjukdomar samtidigt och ibland även annan ohälsa som funktionsnedsättning eller sorg. Samtidigt utvecklar många äldre också starka inre resurser och hälsovanor som är ett stöd i det dagliga livet. Befintliga mätinstrument som används för att mäta egenvårdsförmåga är ofta utvecklade utifrån en enskild sjukdom eller mäter bara vissa aspekter av egenvård. Det saknas idag lämpliga mätinstrument för att kunna mäta behovet av egenvård hos personer 70+ och som fungerar även vid multisjuklighet.

Vad ska projektet undersöka?

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att mäta och förstå egenvårdsförmåga hos personer 70+ med långvariga sjukdomar utifrån deras livssituation.  

I första delen av projektet kommer ett mätinstrument för att mäta självskattad egenvårdsförmåga att utvecklas och testas. Den andra delen av projektet handlar om att beskriva vilka egenvårdsförmåga bland personer 70+ och hur egenvård varierar i relation till exempelvis kön, socioekonomiska faktorer och sjukdom.

Hur går projektet till?

För att utveckla och utvärdera mätinstrumentet samarbetar vi med forskare från Dalhousie University i Kanada. Deltagare rekryteras från personer som medverkar i Healthy Aging Initiative (HAI) studien i ett samarbete med Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet. HAI bjuder in alla personer 70+ i norra Sverige till en hälsokontroll där man försöker spåra riskfaktorer för att utveckla benskörhet och hjärtkärlsjukdom.

Projektets betydelse:

Det här projektet kommer att för att för första gången beskriva omfattningen av egenvårdsbehov bland äldre personer som lever med långvarig sjukdom i Sverige. Det kan hjälpa oss att i framtiden utveckla bättre person-centrerade stöd för att möta behoven hos personer 70 + som lever med långvarig sjukdom.

 

Länkar och mer läsning:

Healthy Aging Initiative

PRISM-CC projektet i Kanada

Forskningsgruppen International Chronic and Complex Conditions Research Group

Senast uppdaterad: 2023-03-21