"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur formar integration av sexualundervisning i skolor beslutsfattande kring sexualitet bland ungdomar? En samhällsbaserad deltagardriven realistisk utvärdering i Zambia

Forskningsprojekt Ungdomar har olika behov jämfört med vuxna, särskilt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Försummelse av deras särskilda behov leder till negativa konsekvenser såsom oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner och sexuellt våld. Varje år föder cirka 7,3 miljoner flickor under 18 år barn i Zambia och andra låg- och medelinkomstländer (LMIC ) och cirka 10 miljoner flickor gifter sig, 46% av dem i Afrika söder om Sahara.

Sexualundervisning i skolor är en möjlig strategi för att stärka SRHR bland ungdomar. 2014 införde Zambia sexualundervisning i alla skolor i linje med internationella rekommendationer. Läroplanen innehåller följande nyckelområden; relationer, värderingar och rättigheter, könsroller/genus, våld, kroppslig integritet och samtycke, kroppen och dess utveckling, sexualitet och sexuell identitet, graviditet samt hiv-prevention. Integrationsprocessen av sexualundervisning i Zambia och andra LMIC´s har varit komplex och visar på stor variation.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Internationella studier visar att de flesta nationella program för sexualundervisning möter stora utmaningar. I vissa fall överensstämmer läroplanerna inte med nationella och internationell riktlinjer och inkluderar inte viktiga ämnen som sexuella övergrepp, könsroller, ojämlikhet mellan könen, könsidentitet och uttryck och sexuell läggning. Även när läroplanen uppfyller internationell standard, finns det utmaningar med en genomförandegrad och kvaliteten på undervisningen. I vissa fall utmanas både lärare och föräldrar av innehållet i undervisningen och tror att om man pratar med ungdomar om sexuella frågor kommer det att uppmuntra dem att tidigt bli sexuellt aktiva.

Det finns en begränsad kunskap om mekanismerna för att implementera sexualundervisning, inklusive hur den bäst integreras och hur den formar ungdomars beslutsfattande kring sexualitet. Det har således
efterlysts ytterligare forskning kring mekanismer och kontextuella faktorer som stödjer integration av sexualundervisning i skolor.

Det övergripande syftet med projektet är att förstå hur, varför och under vilka förutsättningar integreringen av sexualitetsutbildning i skolor leder (eller inte) till förbättrad kunskap och kapacitet att fatta positiva beslut kring
sexualitet bland ungdomar, inklusive mer jämställda relationer mellan könen.

Syfte kommer att uppnås genom att använda deltagande metoder för att engagera berörda (lärare, föräldrar, ungdomar/elever) till att 1) nationellt kartlägga graden av integration av sexual undervisning och analysera
utmaningar 2) utveckla en första orsaksteori som föreslår en förklaring av hur integrationen av en sexualundervisning kan forma positivt beslutsfattande kring sexualitet bland ungdomar 3) testa orsaksteorin
genom multipla fallstudier och 4) identifiera kontextförhållanden och mekanismerna bakom effektiv integrering och föreslå en förfinad orsaksteori och uppsättning rekommendationer som kommer att vägleda den fortsatta
integrationsprocessen.

Detta forskningsprojekt kommer att anta en samhällsbaserad deltagardriven realistisk utvärdering. Detta tillvägagångssätt är relevant eftersom implementering av sexualundervisning innefattar flera aktörer och organisationer som arbetar i olika administrativa miljöer och på olika nivåer.
Studien kommer att bidra till att fylla kunskapsluckan kring vilka mekanismer som gör att sexualundervisningen ökar kunskap och positivt beslutsfattande bland ungdomar och därmed förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa, minskning av hiv/aids, sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter samt ojämlika könsrelationer.

Kunskap inom detta område är avgörande för beslutsfattare och icke-statliga organisationer för att effektivt underlätta implementering och integrationsprocessen av sexualundervisning i skolor. Projektet kommer också att bidra till att främja utvecklingen av realistisk utvärderingsmetodik genom att ge möjlighet att utforska möjligheter och begränsningarna i ett deltagande tillvägagångssätt. Detta är av betydelse eftersom realistisk utvärdering sällan har använts på ett deltagande sätt.

Detta projekt bygger vidare på tidigare samarbete och kommer ytterligare att stärka och utöka ett samarbete mellan University of Zambia och Umeå universitet. Forskarna kommer att använda sig av varandras resurser och färdigheter och underlätta spridningen av forskningsresultat genom sina olika nätverk nationellt och internationellt.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-02-22