"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hur har den organiserade brukarrörelsen inom området psykisk hälsa påverkats av pandemin?

Forskningsprojekt Pandemin innebar för många verksamheter ett krav på anpassningar och nya arbetssätt. Det gäller även för de ideella föreningar som organiserar brukare och anhöriga på området psykisk hälsa. Det här forskningsprojektet intresserar sig för hur olika medlemsorganisationer har lyckats hantera denna omställning. Hur drabbades föreningarna av de restriktioner som sattes in? Med vilka strategier tog man sig an den nya situationen? Och hur ser föreningarnas verklighet ut efter pandemin?

Den organiserade brukarrörelsen är en viktig aktör i att främja brukarinflytande och demokratiska service- och stödsystem. Under pandemin har det blivit nödvändigt att involvera människor på nya sätt och digitala arbetsformer har blivit vanligare. Studien syftar till att undersöka hur lokala brukarföreningar inom området psykisk hälsa har påverkats av pandemin. En kollektiv fallstudie genomförs där tio lokala föreningar knutna till fem medlemsorganisationer i NSPH ingår. Totalt genomförs 10 fokusgruppintervjuer och cirka 15-20 individuella intervjuer med nyckelaktörer och medlemmar.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Den organiserade brukarrörelsen är en nyckelaktör i att främja brukarinflytande och i utvecklingen av demokratiska och effektiva service- och stödsystem. De är också nyckelaktörer för utveckling av så kallad brukarrevision, som vårt ursprungsprojekt fokuserar. Under pandemin har det blivit nödvändigt att involvera människor på nya sätt och digitala arbetsformer har blivit mer framträdande. Denna utveckling har inneburit förbättrad tillgång till kollektiva forum för vissa grupper och sämre tillgång för andra.

Nya, distanserade sätt att arbeta har potential att stärka människors inflytande, men problem och utmaningar kopplade till digitala plattformar måste bemötas. Detta för att underlätta deltagande och användarvänlighet och för att motverka risker för digital exkludering. Som en tillagd delstudie till ett pågående projekt om nya former av deltagande inom psykiatri och socialpsykiatri, syftar den aktuella studien till att undersöka hur lokala brukarföreningars arbete har påverkats av pandemin. Genom att studera de anpassningar som har gjorts kan utmaningar och möjligheter identifieras som vidare kan bidra med kunskap för att stärka brukarinflytande efter pandemin. Det nära forskningssamarbete som etablerats med NSPH i det pågående projektet fortsätter i det aktuella projektet.

En kollektiv fallstudie kommer att genomföras, där tio lokala svenska brukarföreningar, som alla är medlemsorganisationer i NSPH, deltar. Brukarorganisationer som riktar sig till personer med psykisk ohälsa skiljer sig åt vad gäller politisk inriktning och målgrupp. Ett strategiskt urval kommer att göras i syfte att fånga bredd och djup när det gäller olika arbetssätt, strategier och erfarenheter kring brukarinflytande under pandemin. Totalt kommer 10 fokusgruppsintervjuer och cirka 15-20 individuella intervjuer med nyckelaktörer att genomföras. Data kommer att analyseras med abduktiv innehållsanalys där teoretiska perspektiv på deltagande, kunskap och makt kommer att tillämpas.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-04-20