"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?

Forskningsprojekt Jordens medeltemperatur förväntas stiga 3-4 grader på många platser de närmsta hundra åren. Det är därför viktigt att vi har kunskap om denna temperaturförändring påverkar organismer.

Detta projekt kommer att svara på tre frågor som är relaterade till hur organismer svarar på rådande klimatförändringar. 1) Är det lägre genetisk variation i kanten av en arts utbredningsområde jämfört med i de centrala delarna av artens utbredningsområde? 2) Påverkas nordliga arter mer negativt av klimatförändringar än sydliga arter? 3) Om vi vill förutsäga vad som händer vid klimatförändringar kan vi då extrapolera resultat från enkla laboratorieförsök till realistiska fältförhållanden. Trollsländor används som modellorganismer för att besvara frågorna.

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2010-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

huvudman: Frank Johansson, finansiär: FORMAS, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: , y2012: , y2013: , y2014: , y2015: , y2016: , y2017: , y2018: , y2019: , y2020: ,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Biologi, Ekologi

Projektbeskrivning

Denna studie avser att besvara följande frågor relaterade till klimatförändringar: 1) Är det lägre genetisk variation i kanten av en arts utbredningsområde jämfört med i de centrala delarna av artens utbredningsområde? 2) Påverkas nordliga arter mer negativt av klimatförändringar än sydliga arter? 3) Hur påverkar ekologiska samhällsinteraktioner de livshistorieresponser som vi förutsäger på enartsnivå i enkla laboratoriemiljöer?

Information om genetisk variation är viktigt eftersom denna variation till stor del kan förklarar hur organismer svara på miljöförändringar. Svaren på de tre frågorna kommer att förse naturvårdsbiologer med kunskap om vilka arter och populationer som är mest känsliga för klimatförändringar. Vi kommer också att få svar på om klimatexperiment utförda i laboratoriemiljö är överförbara till naturliga förhållanden där många andra interaktioner samverkar.

Både laboratorie- och fältexperiment kommer att användas i studien. Fokus kommer att vara på livshistoriekaraktärer hos trollsländor men det är viktigt att påpeka att resultaten som erhålls är generella för akvatisk organismer. Mellanartsjämförelser (sydliga, centrala och nordliga arter) och inomartsjämförelser (sydliga, centrala och nordliga populationer) kommer att göras. Elva arter av trollsländor är skyddade i Europa enligt Bern konventionen och 22 arter är rödlistade i Europa. Ett alarmerande mönster är att nordliga arter verka minska i utbredning.
Senast uppdaterad: 2019-09-18