"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Louise Eriksson

Hur viktigt är värdeprioriteringar kontra kunskap för skogsägares skötsel av skogen?

Forskningsprojekt Hur privata skogsägare sköter skogen har stor betydelse för de ekosystemtjänster skogen bidrar med. Projektet studerar svenska skogsägares drivkrafter till skogsskötsel för att ta reda på vilken betydelse kunskap kontra värden har för dessa beslut, men även hur skogsägaridentiteter påverkar skogsskötseln. Denna kunskap kan användas för att underlätta styrningen av det privata skogsbruket mot de skogspolitiska målen.

Syftet med projektet är att studera svenska skogsägares drivkrafter till skogsskötsel. Fokus ligger på att ta reda på betydelsen av kunskap (såväl faktisk kunskap som självskattad kunskap) men även i vilken utsträckning skogsskötseln är värdebaserad. Därutöver studeras vilken roll skogsägaridentitet har för skogsskötsel. Projektet genererar ny kunskap om drivkrafter till olika skogsskötselstrategier, inklusive produktion, biodiversitet, rekreation och klimatanpassad skogsskötsel till exempel. Resultaten bidrar därutöver till en bättre förståelse för hur psykologiska faktorer påverkar privata skogsägares skogsskötsel.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2020-05-31

Finansiering

Brattåsstiftelsen, två-årigt projekt (747000 SEK, 475000 SEK), Louise Eriksson

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Clas Fries, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen

Projektbeskrivning

Privata skogsägare är viktiga

Med en hög andel privatägd skog i Sverige får skogsskötselbeslut bland privata skogsägare en stor betydelse för de ekosystemtjänster skogen bidrar med. Syftet med projektet är att studera skogsägares drivkrafter till skogsskötsel med särskilt fokus på betydelsen av kunskap men även i vilken utsträckning skogsskötseln är värdebaserad. Därtill studeras hur skogsägaridentiteter påverkar ägarnas skogsskötsel.

 

Skogsskötsel för olika mål

En ökad efterfrågan att använda skogen för olika syften samt osäkerhet i såväl samhällsystem som miljön (t ex skogsskador och klimatförändringar) gör skogsskötselbeslut komplexa. Detta projekt bidrar till att utveckla förståelsen för drivkrafter till skogsskötsel genom att studera olika skogsskötselstrategier inklusive produktion, biodiversitet, rekreation och klimatanpassning till exempel.

 

Är skogsskötsel baserad på kunskap eller värden?

Även om faktisk kunskap om skogsskötsel inte är samma sak som att själv uppskatta sin kunskapsnivå har denna distinktion ofta ignorerats i tidigare forskning. Projektet studerar i vilken utsträckning kunskap, i termer av faktisk kunskap och självskattad kunskap, men även värdeprioriteringar (t ex betoningen på produktions- eller miljövärden) kan förklara skogsskötselbeslut. Eftersom skogsägare är en heterogen grupp studeras därtill hur skogsägaridentiteter är relaterat till vilken skogsskötsel ägarna väljer att implementera.

Senast uppdaterad: 2019-10-29