"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Tinande permafrost i Abisko

Bild: Sylvain Monteux

ILLUQ – PERMAFROST – FÖRORENINGAR – HÄLSA

Forskningsprojekt Hälsa i Arktis

Permafrost täcker 22 procent av landytan på norra halvklotet och tinar i en alarmerande takt på grund av klimatförändringarna. När permafrosten tinar frigörs stora mängder organiskt material och föroreningar: tungmetaller, långlivade organiska föroreningar och mikrobiologiska ämnen som är inlåsta i permafrost, vilket utgör en risk för människors och djurs hälsa. Detta projekt kommer att ta upp de sociala, fysiska och hälsomässiga komponenterna av upptining av permafrost i ett holistiskt tillvägagångssätt.

Projektansvarig

Matthias Siewert
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 78

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-01-01

Finansiering

 EU Horizon Europe

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Projektbeskrivning

De sociala, fysiska och hälsomässiga aspekterna av upptining av permafrost har traditionellt studerats isolerat, vilket lett till otillräckliga politiska alternativ som ignorerar hotets holistiska natur. Det finns ett behov av en integrerad och delaktig strategi för de komplexa frågor där klimatförändringar, upptining av permafrost, infrastrukturskador, föroreningar, hälsa och välbefinnande överlappar varandra och för lösningar som bygger på lokalsamhällenas kulturella, naturliga och sociala ramar.

ILLUQ är ett tvärvetenskapligt projekt som bygger på deltagande forskning med lokala intressenter och rättighetsinnehavare. Dess uppdrag är att ta itu med detta behov genom att tillhandahålla den första holistiska strategin för permafrosttining, föroreningar, hälsa och välbefinnande i Arktis och leverera aktuella produkter om riskerna från föroreningsutsläpp, infrastrukturfel och ekosystemförändringar till intressenter.

ILLUQ:s satsning är ett direkt svar på de akuta behov som finns i samhällen där permafrosten potentiellt håller på att försvinna. Det är inriktat på den felande länken mellan studier som utförs av forskare, ingenjörer och konsulter i lokala samhällen och lösningar med lokala intressenter och rättighetsinnehavare som fokuserar på de långsiktiga konsekvenserna av beslutsfattande i samband med permafrosttining, en tidsram som i allmänhet förbises i befintliga styrningsramar.

Umeå universitets roll i detta EU-projekt med 15 partners kommer att vara att undersöka hur växter och djur påverkas av tinande permafrost.

Senast uppdaterad: 2024-01-09