"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Integrerade komplexa arbetsmodeller inom funktionshinderomsorgen – Hur får vi det att fungera och bli hållbart?

Doktorandprojekt Socialtjänsten har ansvar enligt lag för medborgares välfärd avseende livsvillkor, grundläggande ekonomisk säkerhet och hälsa. På vissa områden har kommunen ett särskilt ansvar utifrån lagen som stöd och service, LSS.

Inom socialtjänsten i Västernorrland finns ett stort intresse att arbeta för en evidensbaserad socialtjänst generellt, men även specifikt inom funktionshinderområdet. Det har visat sig vara svårt med implementeringen av komplexa integrerade evidensbaserade arbetsmetoder och kanske framför allt att få dessa långsiktigt hållbara. I min avhandling undersöker jag vilka omständigheter som påverkar detta inom funktionshinderomsorgen i syfte att hitta möjliga vägar för lyckosamma lösningar.

Doktorand

Maria Holknekt
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2030-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Projektbeskrivning

Under många år har socialtjänsten arbetat för en alltmer evidensbaserad verksamhet. I det arbetet ingår att implementera arbetssätt och metoder som bygger på evidens. För att följa utvecklingen av en evidensbaserad praktik har Socialstyrelsen genomfört fem undersökningar. Andelen som använde evidensbaserade insatser var i princip oförändrad. Insatserna användes i störst omfattning inom missbruks- och beroendeverksamheter och i minst omfattning inom bland annat området funktionsnedsättning.

I Västernorrland finns ett stort intresse att arbeta för en evidensbaserad socialtjänst. Flera kommuner i länet deltar i en studie angående en arbetsmodell för integrerad rehabilitering i samverkan, framtagen av Maria Lindström vid Umeå universitet, Everyday Life Rehabilitation (ELR). ELR är specifikt framtagen och utvecklad för att passa i särskilda boenden inom funktionshinderomsorgen och är framför allt tänkt att användas av boendepersonal och legitimerade arbetsterapeuter.

I den studien har behov av att fokusera på faktorer som samverkansaspekter och implementeringsperspektivet mer djupgående synliggjorts. Med anledning av detta är tanken med min avhandling att mer djupgående studera omständigheter som påverkar hållbar implementering av integrerade komplexa arbetsmodeller i kommunal kontext, med bland annat ELR som verktyg.

Forskningen planeras genomföras bland annat i samarbete med länets socialtjänster i syfte att stärka praktiknära forskning inom socialtjänstens verksamhetsområde i Västernorrland.

Senast uppdaterad: 2023-05-02