"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kan medicinsk laser (laser photobiomodulation, PBM) stödja läkning av svårläkta sår hos sköra äldre i kommunal hälso- och sjukvård?

Doktorandprojekt Svårläkta sår ökar globalt. Äldre personer löper större risk att utveckla svårläkta sår, och kan ibland inte genomgå specialiserade behandlingar. Att leva med svårläkta sår påverkar personers livskvalitet, och kan bidra till social isolering. Dagens sårbehandlingar är kostsamma och resursintensiva, och hos sköra äldre är behandlingseffektiviteten oklar. Målet med projektet är att undersöka effekten av medicinsk laserbehandling som tillägg vid sårbehandling av svårläkta sår hos sköra äldre.

Syftet med projektet är att undersöka effekten, hälsoekonomin och upplevelser av medicinsk laserbehandling (laser photobiomodulation, PBM) som tillägg vid sårbehandling av olika sorters svårläkta sår hos sköra äldre. Forskningen bedrivs i Skellefteå kommuns hemsjukvård, där sköra äldre som bor i ordinärt boende eller på vård- och omsorgsboende behandlas. Resultaten jämförs mot behandlingsresultat från kvalitetsregistret för sårläkning, RiksSår. I projektet undersöks även hälsoekonomiska aspekter av behandlingen samt patienters och personals upplevelser av behandlingsmetoden.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-09-01 2028-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap, Åldrandeforskning

Externa finansiärer

Skellefteå kommun

Projektbeskrivning

Bakgrund

Incidensen och prevalensen av svårläkta sår ökar i Sverige och globalt. Svårläkta sår är multifaktoriella, vilket betyder att många faktorer påverkar läkningsprocessen av svårläkta sår. Exempelvis påverkar ålder, underliggande sjukdomar, infektioner i såret, och levnadsvanor sårläkningen. Risken för att utveckla svårläkta sår ökar med ålder och för personer med långvariga sjukdomar så som diabetes, hjärt-och kärlsjukdom och/eller neurologiska sjukdomar. Idag är det oklart hur effektiv nuvarande behandlingar är för gruppen sköra äldre. Denna patientgrupp exkluderas ofta från forskningsstudier.

Medicinsk laser (laser photobiomodulation, PBM) är en lågintensiv ljusterapi som inte ger termisk effekt (värme) i vävnad. Studier har visat positiva läkningsfrämjande effekter på cell och vävnadsnivå, samt i kortare forskningsstudier på människor. Dock saknas längre behandlingsstudier och studier på äldre personer. 

Projektet består av fyra delstudier

I delstudie ett och två undersöks tid till läkning för arteriella sår respektive trycksår (kategori II, kategori III, och kategori IV) vid behandling av PBM. Vidare undersöks om sårduration innan medicinsk laserbehandling påverkar tiden till utläkning, samt återfallsfrekvens av sår vid sex, tolv och tjugofyra månader efter utläkning.

I delstudie tre undersöks hälsoekonomiska aspekter av PBM behandling av svårläkta sår, och i delstudie fyra patienters och personals upplevelse av PBM behandling.

Relevans

Projektet kan bidra med kunskap om PBM behandlingen vid svårläkta sår hos sköra äldre, hälsoekonomiska effekter samt belysa behandlingsupplevelse hos patienter och personal.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-05-13