"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kirurgisk teknik och komplikationer vid kirurgi för rektalcancer

Forskningsprojekt

Rektalcancer är en vanlig sjukdom, där kirurgi är den huvudsakliga behandlingsformen. Större kirurgi är dock komplikationsbemängd, både på kort och lång sikt. Detta forskningsprojekt syftar till att förbättra perioperativa faktorer, från preoperativ diagnostik till kirurgisk teknik, med målet att minska patienters lidande och öka chans till varaktig bot. Med hjälp av nationella register, kliniska studier och biologiska material drivs forskningen framåt i nära samarbete med sjukvården.

Projektansvarig

Martin Rutegård
Läkare, adjungerad professor
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2012-01-01

Finansiering

  • Svenska Läkarsällskapet
  • Centrala ALF-medel
  • Wallenberg Centre for Molecular Medicine
  • Cancerforskningsfonden i Norrland

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Klinisk medicin

Projektbeskrivning

Rektalcancer är en vanlig sjukdom som drabbar kring 2000 patienter årligen i Sverige, varav ungefär 1600 opereras större kirurgi. Operationerna är dock behäftade med risk för komplikationer, både på kort och lång sikt. För patienterna innebär detta varierande grad av funktionella besvär relaterat till exempelvis tarmtömning, miktionsbesvär och sexuell funktion. Det är heller inte ovanligt att man direkt eller på sikt behöver en permanent stomi.

Detta forskningsprogram avser att studera främst kirurgtekniska faktorer via registerbaserade nationella undersökningar och kliniska studier. Vi kommer att utvärdera så kallad hög ligatur av arteria mesenterica inferior och konsekvenser för funktion, men även förbättrad överlevnad. En känd kirurgisk komplikation är anastomosläckage, vars följder för morbiditet vi avser att studera. Även riskfaktorer för uppkomst av läckage undersöks, inklusive behandling med så kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel; vidare genomförs studier på opererade patienter där blodflödesdata från rektalmukosan samt blod- eller dränprov samlas in för att kunna predicera anastomosläckage. I samarbete med anestesikliniken är ett projekt påbörjat där vi undersöker huruvida intraoperativa faktorer kan påverka risken för läckage. Vi kommer även att undersöka förekomsten av icke-nedlagda och permanenta stomier efter kirurgi för rektalcancer, med särskilt fokus på att bestämma riskfaktorer för utveckling av permanent stomi. Till sist är vår grupp involverad i att genomföra en studie av PET-hybridtekniker som tillägg till konventionell datortomografi och magnetresonanstomografi för att försöka förbättra den preoperativa radiologiska utredningen av rektalcancer.

Projektet syftar till att förbättra och förfina kirurgiska perioperativa faktorer för patienter som opereras för rektalcancer. Målet är att minska morbiditet, mortalitet och på sikt reducera funktionella bortfall och förbättra canceröverlevnad hos denna patientgrupp.

Senast uppdaterad: 2022-03-04