"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Könsförskjutning i engelska läroböcker i Vietnam: Lärobokrepresentationer, lärarperspektiv och klassrumspraxis

Forskningsprojekt Hur stereotypa genus förväntningar och normer visas i läromedel kan påverka elevernas utveckling negativt och till och med bidra till sociala ojämlikheter. Detta projekt undersöker kritiskt om och hur genus presenteras i engelska läroböcker i Vietnam - ett konfucianskt arvssamhälle som värdesätter patriarkala traditioner, och hur det tolkas och reageras på av lärare i klassrummet.

Hur representeras genus i engelska läroböcker i Vietnam? Hur tolkar och svarar lärare på genus innehåll som presenteras i böckerna? Forskningen ställer frågor om våra uppfattningar om genus, för att utforska genderness. Läroböckerna är en nyligen publicerad engelsk läroboksserie för åk 6-9, Vietnams utbildningsministeriums nationella främmande språkprojekt. En multimodal kritisk kvalitativ analys, kombinerad med kvantitativa traditioner, användes för lärobokanalysen. Observation och intervju valdes som metoder för att undersöka klassrumstolkning av läroböcker genus innehåll.

Projektansvarig

Mai Trang Vu
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 60

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-02-04 2020-08-04

Finansiering

National Geographic Society Research Grant No. HJ-127EE-17

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap
  • Projektmedlemmar

    Externa projektmedlemmar

    Pham Thi Thanh Thuy

    Faculty of English Language Teacher Education, University of Languages and International studies/Vietnam National University, Hanoi, Vietnam

    Email: thuyptt1967@vnu.edu.vn

Projektbeskrivning

Resultaten antyder att skildringen av genus i läroböckerna, även om de börjar ge flickor fler livsmöjligheter, fortfarande påverkas av normer och partiskhet. Män bor inte bara i större verbalt utrymme, de avbildas också som att de har mer sociala egenskaper än kvinnor: De har bättre kunskap, är mer socialt inflytelserika, har högre status i både yrkesroller och inhemska roller, får fler möjligheter och strävar efter mer ambitiösa mål. Däremot, även om flickor ses som deltagande på mer eller mindre lika villkor inom vissa specifika områden, framställs de som mindre oberoende; deras val är mer begränsade och de verkar få mindre utvecklingsresurser än pojkar. Intervjun med författarna till läroböckerna visar att även om vissa ansträngningar gjordes för att säkerställa en jämn närvaro av kvinnliga och manliga karaktärer, var inte genus en prioritet under läroboken. Fältobservationer av skollektioner i engelska visar att lärare inte är särskilt känsliga för eventuella genus frågor i läroböckerna och i klassrummet. Genus innehåll saknas till stor del i klassrumsdiskursen, eftersom lärare prioriterar att täcka och "överföra" lärobokens innehåll - mest i termer av språkkunskaper. I många fall visar sig lärarnas undervisningsdesign och interaktion påverkas av deras egen genus förskjutning - både medveten och omedveten. Läroboksförfattare och lärare var dock alla överens om att jämställdhet är viktigt i samhället och utbildningen, även om det kan vara svårt att bryta traditionella normer.
 
Studien väcker frågor om möjligheten att utmana sociala normer och stereotyper mot kvinnor och samtidigt skapa en ny kulturberättelse där kvinnors byrå erkänns och antas bättre. Forskningen hjälper till att öka medvetenheten om jämställdhet mellan samhällssamhället och yrkesgrupper (läroboksförfattare, lärare, studenter etc.) och gör det möjligt för dem att känna igen genus förskjutningar för att svara på dess utmaning. Baserat på resultaten föreslås tre huvudområden för att svara på ojämlikhet mellan könen: medvetenhet, kapacitetsuppbyggnad och beteendeförändring. De nuvarande ansträngningarna för jämställdhet erkänns, men bättre framsteg måste göras så att flickors och kvinnors bemyndigande realiseras nu och i framtiden.

Projektrapport

Artiklar från projektet:

Del 1:

Vu, M. T., & Pham, T. T. T. (2023). Still in the shadow of Confucianism? Gender bias in contemporary English textbooks in Vietnam. Pedagogy, Culture & Society, 31(3), 477-497.

Del 2:

Vu, M. T., & Pham, T. T. T. (2022). Gender, critical pedagogy, and textbooks: Understanding teachers’(lack of) mediation of the hidden curriculum in the EFL classroom. Language Teaching Research, 13621688221136937.

Vi är hedrade att bli inbjudna att prata om vårt projekts publikationer:

Mai Trang Vu & Pham Thi Thanh Thuy. Invited talk: “Gender Agency and the English language classroom”. 23 May 2023. Centre for Educational Research, Liverpool John Moores University, UK.

Mai Trang Vu & Pham Thi Thanh Thuy. Invited talk: "Teacher mediation and the gendered hidden curriculum". 10 May 2024. Education Department, London South Bank University, UK.

Senast uppdaterad: 2024-06-13