"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay.com

Kris och katastrofberedskap i norra regionen med fokus på glesbygd

Forskningsprojekt Med långa avstånd, svårtillgängliga miljöer och periodvis ett stort antal människor som vistas i glesbygden, kan det innebära svårigheter med resurser och hantering av olyckor och skador.

Projektet syftar till att hitta strategier på katastrofberedskap, och göra riskbeskrivningar för att ha en bättre beredskap om något allvarligt händer. Inom glesbygdsprojektet vill man också titta på relevanta aktörer för att kunna analysera hur man ska snabbare kunna vara på plats vid en större skadehändelse, där både avstånd och terräng kan vara ett stort hinder för snabb hjälp.

Projektansvarig

Lina Gyllencreutz
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
0660-29 25 29

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention

Projektbeskrivning

Den industriella utvecklingen som pågår i Norrland förväntas öka befolkningsmängden i snabb takt i flera områden vilket direkt (genom inflyttning) eller indirekt (genom periodvis vistelse) kan påverka glesbygders medicinska resursbehov. Det är redan långa väntetider till ambulans, räddningstjänst och sjukvård, i synnerhet i Norrland. På grund av långa avstånd, ibland i väglöst land, kan det vara svårare och mer tidsödande att till glesbygd tillföra resurser på det sätt som föreslås i SOU 2022:6.

Syftet är att identifiering av relevanta datakällor för extrahering och analys av skadedata, följt av grundläggande katastrofrisk-beskrivningar som fokuserar på relevanta aktörers katastrofberedskap (personella/materiella resurser och kompetensnivåer). Projektet kommer att fokusera på relevanta stickprov för tre typområden: Fjäll-Skog -Kust.

Senast uppdaterad: 2024-05-07