"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturarv i dialog: undersökningar av museirum, föremål och publiksamarbete på Etnografiska museet

Doktorandprojekt Studien undersöker dialogprojektet Afrika Pågår vid Etnografiska museet med fokus på interaktion mellan museipersonal, samarbetspartners, besökare och (im)materialitet.

Afrika Pågår startade år 2017 och syftar till att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten med och av svenskar med afrikanskt ursprung samt göra museets samlingar från Afrika relevanta för fler och nya besökare. Den fysiska utställnings/dialogytan med samma namn öppnade i maj 2018. Jag har följt projektet sedan 2017 och inledde studien formellt i samband med tillträdandet till min doktorandtjänst hösten 2018.

Projektansvarig

Charlotte Engman
Doktorand, postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 63

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2018-08-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Etnologi

Projektbeskrivning

Många museer arbetar idag med dialog och samarbetsstrategier tillsammans med olika samhällsgrupper inom och utanför rikets gränser och ett flertal forskare har undersökt dessa processer. Inom studier gällande just etnografiska museer förhåller sig författarna till museernas koloniala arv, vilket också kan ses som en utgångspunkt som motiverar en utveckling av samarbete med representanter ur samhällsgrupper som på olika sätt berörs direkt av samtida koloniala strukturer.

Med denna forskningsstudie vill jag undersöka hur museet och deras samarbetspartners inom ramen för Afrika Pågår förhåller sig till det koloniala arvet och i olika sammanhang omförhandlar kulturarvets och museirummets innebörder. Jag undersöker här utställningsproduktionen inom projektet som en pågående process i syfte att kartlägga sökandet efter ett avkoloniserat utställningsrum och eventuella gestaltningar av ”nya perspektiv”. Dialog och samarbete är två viktiga nyckelord som tillämpas inom projektet och därför undersöker jag särskilt föreställningar om, samt gestaltningar av dessa. Här belyser jag dialog och samarbete som en del i en kunskapsskapande process kring kulturarvet och museirummet, vilket jag analyserar utifrån ett maktperspektiv.

Som metodologisk utgångspunkt förhåller jag mig till ”decolonizing methodologies”. Utifrån detta genomförs kvalitativa intervjuer med museipersonal och samarbetspartners, samt observationer av programpunkter och ströbesökare inom Afrika Pågår. Därtill dokumenteras särskilt förändringar av utställningsytans innehåll. Teoretiskt förhåller sig studien till politisk diskursteori samt postkolonial teori. Med denna studie förväntar jag mig bidra med en nyansering av etnografiska museer och koloniala strukturer, genom att belysa den politiska, sociala och etiska kontexten i Sverige.

Senast uppdaterad: 2019-10-11