"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?

Forskningsprojekt Syftet med detta projekt är att undersöka om kvinnor och män har olika möjligheter till lärande i arbetet, hur detta kan förklaras och hur det påverkar de löneskillnader som finns mellan könen.

Det finns flera skäl att tro att kvinnor får mindre kompetensutveckling än män. Kvinnor kan på grund av sitt ansvar för hem och barn investera mindre i lärande, och arbetsgivare kan dra sig för att investera i kvinnor. Kvinnor kan också ha sämre möjligheter till lärande, eller lägre avkastning på sitt lärande, för att de arbetar i andra yrken än män.

Projektansvarig

Anne Grönlund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 14

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-01-01 2011-12-31

Finansiering

FAS, 2009-2011: 2 250 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Forskning har visat att en hög andel kvinnor i yrket ger lägre lön, och frågan är om detta kan bero på att kvinnoyrken innehåller mindre av arbetsplatsbaserat lärande. I det här projektet jämförs sambanden mellan yrke, hemansvar, lärande och lön jämförs för Sverige och sju andra länder.

Projektets syfte är att granska sambandet mellan lärande i arbetet, könssegregering och könslöneskillnader i åtta europeiska länder (Sverige, Danmark, Norge, Finland samt, preliminärt, Tyskland, Österrike, England, Irland).

Den yrkesmässiga könssegregeringen är ett centralt fenomen i hela västvärlden och en lång rad studier pekar på att denna segregering också präglar arbetsvillkoren, såtillvida att en hög andel kvinnor i yrket påverkar lönenivån negativt. Varför segregeringen har denna effekt är dock långtifrån klart och här finns det skäl att studera betydelsen av lärande i arbetet. Betydelsen av lärande i arbetet har knappast alls studerats i forskning om könssegregering och lön, trots att det utgör en grundbult i teorier om lönebildning och arbetsvillkor och trots att det finns skäl att tro att detta lärande kan fungera som en länk mellan kön, yrke och lön.

Viktiga frågor i projektet är om det arbetsplatsbaserade lärandet är lägre i kvinnodominerade yrken och om kvinnor och män, också när de har samma utbildning och erfarenhet, har olika möjligheter till lärande i arbetet. En annan fråga är om samma utbildning och erfarenhet ger olika lön i mans- och kvinnoyrken och om detta förklaras av skillnader i arbetsplatsbaserat lärande. Ytterligare frågor gäller hur möjligheten till lärande i arbetet påverkar anställdas beroende av arbetsgivaren och om de lägre lönerna i kvinnodominerade yrken förklaras av möjligheten till lärande och/eller av beroendet av arbetsgivaren.

I projektet granskas också hur lärande, beroende och lön påverkas av den könsmässiga arbetsdelningen i hemmet, som teoretiskt antas vara av stor betydelse men sällan studerats empiriskt. Sambanden mellan kön och lön, och lärandets inverkan på detta samband, kan också tänkas se olika ut i länder med olika institutionella ramverk. Tidigare forskning om könssegregregering och lön har saknat en komparativ ansats.

Projekt bygger på data från European Social Survey.

Ämne: sociologi

Senast uppdaterad: 2023-03-29