"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet

Forskningsprojekt Projektet undersöker hur mammor och pappor gör för att förstå och administrera sin föräldrapenning, samt vilket bemötande de får från Försäkringskassan.

Detta projekt utvecklar ny kunskap om hur o/jämställdhet manifesteras i institutionell praktik rörande föräldraledighet. Projektet undersöker hur mammor och pappor gör för att förstå och administrera sin föräldrapenning, samt hur Försäkringskassan i praktiken bemöter mammor och pappor. Genom att bidra med ny kunskap inom detta område möjliggör projektet utveckling av effektiva jämställdhetsfrämjande kommunikationsstrategier inom socialförsäkringen.

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

Forte

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Detta projekt utvecklar ny kunskap om hur ojämställdhet manifesteras i institutionell praktik rörande föräldraledighet. Även om det hos såväl myndigheter som forskare finns en medvetenhet om att föräldrars beslut om föräldraledighetens fördelning äger rum inom ett ramverk av regler och institutionella rutiner har liten uppmärksamhet riktats mot hur föräldrar navigerar de ekonomiska och moraliska incitament som statlig policy på området utgör. Föräldrars situerade tillämpning av sådana regler och rutiner har inte tidigare studerats. Detta innebär att vi vet väldigt lite om hur föräldrar i praktiken försöker förstå, planera, ansöka om och flexibelt anpassa användningen av föräldraledighet. Kunskap saknas också angående hur försäkringskassehandläggare i samtal med föräldrar som utgör en del av dessa processer kan bidra till att stärka eller undergräva ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Detta projekt syftar till att bidra med robust kunskap angående detta. Studien kommer att undersöka förekomsten och funktionen av könade praktiker i möten mellan föräldrar och Försäkringskassan i ett stort antal naturligt förekommande kundtjänstinteraktioner rörande föräldraledighet. Dessa samtal sker över telefon, e-post och i sociala medier. Studien kommer att undersöka vad som faktiskt händer i dessa möten, vilken roll kön spelar för föräldrakontakternas omfattning, innehåll och form, samt om mammor och pappor bemöts likvärdigt av handläggare. Genom att bidra med ny kunskap inom detta område möjliggör projektet utveckling av effektiva jämställdhetsfrämjande kommunikationsstrategier inom socialförsäkringen. Genom forskningsbaserad rollspelsträning med handläggare kommer projektet att befrämja ett mer jämställt bemötande av föräldrar och, i förlängningen, bidra till ökad jämställdhet i föräldrars användande av föräldraledighet.

Senast uppdaterad: 2019-09-18