"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Luftföroreningar och astma i skolåldern

Forskningsprojekt Astma är den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn, vilken inte bara leder till en försämrad livskvalitet i barndomen, utan också ökar risken för nedsatt hälsa senare i livet. Flera riskfaktorer för astma hos barn har uppmärksammats, men förebyggande åtgärder begränsas idag av stora kunskapsluckor kring miljöfaktorers betydelse och deras samspel med socioekonomiska förhållanden och livsstil.

Hur exponering för luftföroreningar tidigt i livet påverkar barns utveckling och luftvägshälsa är en av de viktigaste folkhälsofrågorna att belysa idag. Det planerade projektet har tre syften, uppdelat på tre delstudier - att: 1. studera om sambandet mellan tidig luftföroreningsexponering och astmarisk hos barn skiljer sig beroende på socioekonomi 2. studera sambandet mellan exponering av luftföroreningar i olika tidsfönster och betyg i skolan, samt om astma modifierar sambandet 3. studera om det finns ett generationsöverskridande samband mellan luftföroreningar och luftvägssjukdom hos barn.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Syftet med studie I är att undersöka om den ökade risken för astma hos barn i samband med exponering för luftföroreningar tidigt i livet modifieras av den socioekonomiska situationen på både individ, familjenivå och på grannskapsnivå. Det är för närvarande okänt vilka specifika komponenter av luftföroreningar som är de viktigaste, och vilka exponeringsfönster som är relevanta när det gäller exponering för luftföroreningar tidigt i livet och efterföljande risk att utveckla astma.

Syftet med studie II är att undersöka om skolbetyg är förknippade med luftföroreningsexponering i tidsfönster från tidigt liv, och om luftvägssjukdom medierar effekten.

Studier visar att astma ökar risken för skolfrånvaro, och tyder på samband med lägre betyg. Lite över 1/3 av barn med astma hade varit hemma från skolan förra året på grund av denna sjukdom. Studier har visat att luftföroreningar är förknippade med sjukdomsrelaterad frånvaro, möjligen på grund av luftvägssjukdomar. En växande mängd av litteratur, inklusive våra egna studier, visar att exponering för luftföroreningar tidigt i livet och barndomen kan påverka den psykiska hälsan hos barn och ungdomar, vilket naturligtvis kunde ha påverkan på både skolfrånvaro och skolbetyg.

Syftet med studie III är att undersöka generationsöverskridande effekter av luftföroreningar på astma hos barn. Två stora studier från vår grupp visade en ökad risk för barnbarns astma om mormor hade rökt under sin graviditet, även om mamman inte rökte. Det finns knappast några epidemiologiska studier av generationsöverskridande effekter av luftföroreningar på astma, men i en liten studie från Respiratory Health i norra Europa, Spanien och Australien (RHINESSA), verkade exponering för luftföroreningar i mammas barndom vara en riskfaktor för tidig astma hos hennes framtida avkomma. Barnastma kan vara mycket mer påverkad av luftföroreningar än vad som nu är känt om sådana effekter finns.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-06-15