"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Mikro-urbanisering och mobilitet i norra Sveriges glesbygd: utmaningar och möjligheter för små samhällen

Forskningsprojekt Här fokuserar vi på att förstå i vilken utsträckning nya mobilitetsmönster har bidragit till befolkningskoncentration till vissa platser i glest befolkade områden. .

Ett regionalt perspektiv fokuserat på statistisk analys och rumslig kartläggning, och ett lokalt perspektiv fokuserat på intervjuer med enskilda inflyttare och samhällets intressenter används. Detta säkerställer en integrerad analys av omfattningen och karaktären av mobilitet och bosättningsförändringar samt en förståelse för vad som driver rörligheten och effekterna på bosättningen på lokal nivå.

Projektansvarig

Linda Lundmark
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 60

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Externa finansiärer

Formas

Projektbeskrivning

Bakgrund

Forskningen visar att ekonomisk förändring i samhället i stort får betydelse på lokal och regional nivå när det gäller koncentration och spridning av befolkningen även i den Norrländska gles- och landsbygden. Lite är känt om inflyttning till och omflyttning inom de glesa och perifera norra delarna av Sverige. Vi vet exempelvis dock att rörligheten från små byar till kommuncentra ökat. I sökandet efter andra värden på gles-och landsbygd har livsstilsrelaterad rörlighet ut från de större städerna till mer avlägsna platser också ökat.

 

Problembeskrivning och syfte

Mot bakgrund av dessa olika rörligheter förändras bosättningsmönstren på lång sikt. Vissa områden i traditionella resursperiferier kan därför alltmer förvandlas till fritidsperiferier för en växande urban befolkning och attraktiva orter kan växa fram i glest befolkade områden. Vi frågar oss vilken betydelse dessa väldigt olika rörliga befolkningar har för utveckling och befolkningsspridning och småskalig urbanisering, sk. mikro-urbanisering, i Sveriges norra delar?

 

Syftet med projektet är att studera den ständigt föränderliga rörligheten till och inom inre Västerbotten och Norrbotten för att förstå hur de förändrar regionala bosättningsmönster och funktionella bosättningsstrukturer i norra Sverige. Vi vill öka förståelsen av befolkningsutveckling, småskalig urbanisering och näringslivsförändring i Norra Sverige genom att studera och jämföra egenskaper, motivation, rörlighetsmönster och lokala effekter av flera olika typer av rörligheter som kollektivt påverkar det regionala befolkningsmönstret.

 

Metod

Projektet närmar sig frågorna från både ett bredare beskrivande perspektiv genom statistisk analys och GIS, och ett lokalt och individfokuserat perspektiv genom fördjupade fallstudier och intervjuer, och bidrar därmed till en helhetsanalys av omfattningen och arten av förändringar på en bredare regional nivå, samt underliggande orsaker och konsekvenser på en lokal nivå.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-06-04