"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Norrländsk regionstudie 2010

I anslutning till den pågående regionaliseringen genomförs Norrländsk regionstudie 2010, som dels studerar själva regionaliseringsprocesserna, dels undersöker medborgarnas uppfattningar om regionalisering och utvecklingsförutsättningar i norra Sverige. Projektet finansieras av landstingen i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland samt av Umeå universitet. Forskarna svarar självständigt för undersökningarnas uppläggning och analyser.

Forskargruppen

Projektet innefattar forskare från Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet i Sundsvall. Bland forskarna ingår statsvetare, medieforskare, kulturgeografer och ekonomhistoriker. Gruppen leds av professor Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Projektet består av två delstudier:

1. Studie av regionaliseringsprocessen i Region Norrland

I den första delen av projektet studeras processen kring det fortsatta arbetet med att få till stånd region Norrland, som enligt förslaget omfattar Norrbottens, Västerbottens och norra Västernorrlands län. Det innefattar t.ex. studier av vilka de relevanta aktörerna är, vilka förhandlingar som förekommer, vilka avgöranden som träffas och vilka resultat detta leder till. Analyserna bygger på officiella dokument, intervjuer med inblandade politiker och centrala bedömare samt på deltagande observation.

2. Medborgarundersökningen Medborgare i norr 2010

Projektets andra del består av en medborgarundersökning bland ett slumpmässigt urval medborgare i de fyra nordligaste länen.

Betydelse och resultatredovisning

Forskningsprojektet har ett värde både i den pågående regionaliseringsprocessen och som ett underlag för kommande beslut om utveckling i norra Sverige. Utöver detta har forskargruppen också ambitionen att projektet ska kunna bidra med kunskap av mer allmängiltigt slag. Det innefattar t.ex. frågan om hur den svenska enhetsstaten förändras till följd av regionaliseringen, hur den regionala nivån fungerar som demokratisk beslutsenhet och hur den svenska regionaliseringen avviker från motsvarande processer i andra länder.

Dessa båda aspekter avspeglas också i de publikationer som planeras från forskarna. Efter hand rapporteras forskningsresultat i form av informationsblad som publiceras på denna hemsida. Huvudrapporten utgörs av en gemensam bok som publiceras i november 2011. Utöver detta svarar varje forskare för egna publikationer, bl.a. i internationella vetenskapliga tidskrifter.

Senast uppdaterad: 2022-10-28