"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kohortbeskrivningsprojektet

Forskningsprojekt Northern Sweden Health and Disease Study; analyser med avseende på beskrivande parametrar, kvalitet och tidsaspekter - Kohort beskrivningsprojektet.

Northern Sweden Health and Disease Study (NSHDS) består av tre befolkningsbaserade kohorter (Västerbottens hälsoundersökningar, Mammography Screening Project och Northern Sweden MONICA Study), innehållande hälsoundersökningar, enkäter och forskningsblodprov.

Projektansvarig

Bethany van Guelpen
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-785 28 09

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-07-01 2041-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Enheten för biobanksforskning

Projektbeskrivning

NSHDS innehåller i dagsläget totalt cirka 140 000 individer och cirka 273 000 deltagandetillfällen, och rekrytering pågår inom två av de ingående kohorterna. Det högkvalitativa materialet, storleken och de många upprepade mätningarna gör att NSHDS har en unik position i världen. NSHDS-kohorterna har även legat till grund för ett stort antal vetenskapliga publikationer och doktorsavhandlingar.

Trots detta saknas systematiska, löpande, offentliga analyser som beskriver NSHDS och dess kvalitet.

Syftet med projektet

Det övergripande vetenskapliga syftet med detta projekt är att genomföra och redovisa regelbundna beskrivande undersökningar av NSHDS med avseende på materialets innehåll, kvalité och tidsaspekter. De övergripande vetenskapliga frågeställningarna är följande:

  1. Hur ser NSHDS ut generellt och i förhållande till bakgrundsbefolkningen med avseende på faktorer såsom demografi, hälsa och livsstil?
  2. Vilka biologiska material och biokemiska analysresultat finns tillgängliga för deltagarna i NSHDS med avseende på forskningsblodprov och t.ex. vävnadsprov som insamlats inom klinisk rutin?
  3. Vilka typer av studier är genomförbara på NSHDS-materialen, det vill säga hur ser olika möjliga studiepopulationer ut? Här avses så kallade antalsberäkningar, d.v.s. antalet individer som uppfyller olika kriterier, t.ex. som har ett forskningsblodprov och som senare insjuknat i en viss sjukdom.
  4. Vilka förändringar har skett i kohorterna över tid, både faktiska och genom ändringar i protokoll såsom vid övergång till digitala enkäter?

Forskningsmaterialet utgörs av data som samlas in inom NSHDS, inom tidigare forskningsstudier på NSHDS-materialen (och som främst återfinns vid Umeå universitet), inom regioner (främst Region Västerbotten) och från register (hos t.ex. SCB, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner). Resultaten kommer att redovisas i form av beskrivande data och kvalitetsmått som offentliggörs cirka årsvis, med större analyser och vetenskapliga publikationer ungefär vart tionde år.

Projektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten [EPM 2021-03226].

För mer information om personuppgiftsbehandling i projektet besök Information till deltagare i studier.

Senast uppdaterad: 2022-11-18