"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Överbrygga klyftan mellan ungdomsmottagningarna och unga män

Hur lyckas vi locka fler unga män till ungdomsmottagningar i Sverige (UM-UMO)?

Forskningsprojekt Pojkar och unga män har fler fall av sexuellt överförda infektioner (STI) än flickor och unga kvinnor, båda könen bör ha samma ansvar för skydd mot oönskad graviditet samt inom sexuell och reproduktiv hälsa generellt.

Trotts det är majoriteten av besökarna på ungdomsmottagningarna (85% till 90%) flickor och unga kvinnor. Detta projekt syftar till att identifiera effektiva och genomförbara strategier för att öka pojkar och unga mäns tillgång till ungdomsmottagningar i Sverige.

Projektansvarig

Mazen Baroudi
Forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 54

Projektöversikt

Projektperiod:

2024-01-01 2026-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Bakgrund och forskningsfrågor

Även om den svenska nationella SRHR-strategin identifierar jämlik hälsa som ett mål, innehåller strategin inga specifika policyrekommendationer för att förbättra pojkars och unga mäns SRH. Dessutom lyfter den svenska föreningen för ungdomsmottagningar (FSUM) fram behovet av att förbättra ungdomsmottagningarnas förmåga att tillgodose pojkars och unga mäns SRH-behov.

Detta projekt kommer att identifiera åtgärder/interventioner som kan bidra till att förbättra pojkars och unga mäns tillgång till ungdomsmottagningar och deras engagemang i SRH. Forskningen kommer också att identifiera SRH-behov och prioriteringar, utmaningarna med att tillhandahålla SRH-vård samt könsrollens roll i SRH för pojkar och unga män.

Projektet kommer att svara på följande frågor:

1.    Vad vet vi?
Vilken kunskap har vi idag om insatser för att öka pojkar och unga mäns användning av sexuella och reproduktiva hälsotjänster i Europa?

2.    Vad har vi gjort?
vilka strategier har genomförts för att locka fler pojkar och unga män till ungdomsmottagningar?

3.    Varför status quo?
Vilka hinder och facilitatorer finns när det gäller unga mäns användning av ungdomsmottagningar?

4.    Vad kan vi göra?
Vilka strategier är mest effektiva och genomförbara för att öka användningen av ungdomsmottagningar bland pojkar och unga män?

Data och metod

Vi kommer att svara på forskningsfrågorna genom:

1.       Litteraturöversikt för att kartlägga insatserna och deras effekter på pojkar och unga mäns tillgång till sexuella och reproduktiva hälsotjänster.

2.       Enkät och uppföljande telefonintervjuer riktat till ungdomsmottagningarna i Sverige samt dokumentgranskning av regionala och nationella strategier som rör pojkar och unga mäns tillgång till ungdomsmottagningar.

3.       Multipla fallstudier för att studera ungdomsmottagningar i två regioner i Sverige som varierar geografiska, sociodemografiska egenskaper och vårdorganisation.

4.       Q-sorting där representanter av; ungdomsorganisationer, vårdpersonal och beslutsfattare utvärderar de olika strategier som identifierats i steg 1 och 2 vad gäller genomförbarhet och effektivitet.

Samhällsrelevans och nyttiggörande

Att öka användningen av sexuella och reproduktiva hälsotjänster kan inte bara minska osäkra sexuella aktiviteter, oönskade graviditeter och STI, utan också bidra till att främja och uppnå jämställdhet genom att utmana skadliga könsroller och attityder, vilket bidrar till bättre åtnjutande av sexuella och reproduktiva rättigheter för både kvinnor och män, delat ansvar för SRH och ökad jämställdhet.

 

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-24