"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Översättningsmekanismer i medeltida Europa

Forskningsprojekt När man talar om översättning tänker man vanligen på den språkliga överföringen av ett innehåll från ett språk till ett annat. Projektet, som behandlar texter och översättare, läsare och beställare, ser dock översättning som ett historiskt fenomen.

Materialet utgörs av medeltida texter som översatts från latin till folkspråk och den huvudfråga som projektet ställer är vari behovet av folkspråkliga översättningar egentligen låg.En analys av detta kan sedan hjälpa oss att förstå skillnader i översättningsmetod. Projektet avser alltså att studera översättningar som en specifik mekanism i den medeltida europeiska text- och kulturhistorien, samt att diskutera vad företeelsen översättning stod för i det medeltida samhället.

Projektöversikt

Projektperiod:

2006-02-01 2008-01-31

Finansiering

Finansår , 2006, 2007

huvudman: Caroline Boucher, finansiar: Vetenskapsrådet, y2006: 608, y2007: 608,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för idé- och samhällsstudier

Projektbeskrivning

Genom att svara på frågor som rör vilka texter som man i olika länder valde att översätta, vilka översättarna var, vilka motiv översättarna hade med sina produkter, vilken publik översättarna hade i åtanke, och vilka som begärde översättningar, kommer projektet att kunna diskutera vad företeelsen översättning stod för i det medeltida samhället. Utgångspunkten är att översättning på många sätt präglade medeltiden, t.ex. så spreds idéer och tankar till olika språk och nya mottagare genom att översättare förmedlade den latinska lärdomen till folkspråk. Översättning ses alltså i projektet som centralt för spridningen av medeltida åskådningar. Projektet koncentrerar sig på de bakomliggande mekanismer som förklarar hur religiösa och vetenskapliga texter på latin, dvs. på kyrkan och lärdomens språk, under 1200-, 1300-, och 1400-talen började återges på olika folkspråk, dvs. på lekmännens språk. Projektet avser att visa att fastän mekanismerna var annorlunda i olika språkområden, t.ex. kan man se olika förhållningssätt till översättning i Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, England och Skandinavien, så följde översättarna ett gemensamt mönster. Därför ska översatta texter snarast analyseras som artefakter vilka kan lära oss att förstå kulturell och intellektuell spridning, både i tid och rum. Sett ur detta perspektiv blir översättningarna betydelsefulla forskningsobjekt för att förstå medeltidens kultur- och vetenskapshistoria.

Projektet avser således att visa på geografiska likheter och skillnader mellan översättningsverksamheten i Europa. Genom att behandla ett mindre antal centrala latinska texter vilka introducerades på folkspråk på olika platser i Europa, t.ex. i Toscana, Kastilien, Norge, Frankrike och England kan man dra generella slutsatser om översättningen som företeelse i det medeltida Europa. Speciellt intresse kommer ägnas de argument för och emot översättning som möter i förord och kommentarer till de olika folkspråkliga produkterna. Också enskilda handskrifter innehållande översättningar kommer att studeras, speciellt sådana handskrifter i vilka dedikationer riktade till översättarnas mecenater återfinns, kommer lyftas fram för att härigenom kunna visa på mecenaternas roll för att göra vissa översättningar allmänt kända vilka också ledde till ytterligare kopiering och spridning av dessa texter.

Projektet koncentreras således på hur företeelsen översättning skall betraktas under medeltiden, men studiet av dessa översättningsmekanismer kan också kopplas till annan idag pågående översättningsverksamhet. T.ex. kommer projektet dels att beröra problem som rör skriv- och läskunskap (eng. literacy), dels att diskutera popularisering av vetenskap. Att översätta från latin till folkspråk betydde under medeltiden att ”popularisera” klerkernas kunskap och lärdom till lekmännens språk, samt att sprida kunskapen utanför skolor och universitet till en illitterat publik.
Projektet kommer också att visa på den historiska betydelsen av översättare som förmedlare mellan samhälleliga grupper och bidra med ny kunskap till modern översättningsteori. Inte minst genom att projektet kommer att presentera nytt och spännande material, men också, och kanske framför allt, genom att ställa frågan om vad en översättning är på sin spets.

Ämnen: Historieämnen, Idé- o lärdomshistoria / Idéhistoria, Bok- och bibliotekshistoria
Senast uppdaterad: 2019-09-18