"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården

Forskningsprojekt Det övergripande syftet med projektet var att öka kunskapen kring hur kvalitetssäkrad kunskap kan bli praxis, hur beprövad erfarenhet kan bli accepterad kunskap samt hur båda kan bidra till att utveckla komplexa hälso- och sjukvårdssystem.

Det övergripande syftet med projektet ”På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården” var att öka kunskapen kring hur kvalitetssäkrad kunskap kan implementeras och bli praxis, hur beprövad erfarenhet kan bli accepterad kunskap samt hur båda kan bidra till att utveckla komplexa hälso- och sjukvårdssystem.

Projektansvarig

Lars Weinehall
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2012-12-31

Finansiering

Finansår , 2008

huvudman: Lars Weinehall, finansiar: Vinnvård, y2008: 4000,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med projektet ”På väg mot uthållighet i innovationer och organisatoriskt lärande inom vården” var att öka kunskapen kring hur kvalitetssäkrad kunskap kan implementeras och bli praxis, hur beprövad erfarenhet kan bli accepterad kunskap samt hur båda kan bidra till att utveckla komplexa hälso- och sjukvårdssystem. Målet var att med hjälp av två stora fallstudier inom vården i en geografisk region beskriva praktiska försök att bygga långsiktiga lärandestrukturer i komplexa och stora organisatoriska system och lära av de strategier, hinder och underlättare för att uppnå de satsningarnas mål som dessa två fall stöter på.

Angreppssättet inom projektet är inspirerat dels av Aremankis & Bedians (1999) genomgång av teori och forskning kring organisatorisk förändring under 90-talet där de lyfter fyra forskningsteman/frågor som förkom i alla förändringsansatser: 1) innehåll, 2) kontext, 3) process och 4) kriterier associerade till outcomes, dels av Pettigrew och Whipps modell (1993) för strategiskt utvecklingsarbete med dimensionerna innehåll, process, sammanhang och resultat. Modellen som används i båda fallstudierna för att följa processförlopp över längre tid innehåller en undersökning av 1) Interventioner, 2) Processer och delprocesser, 3) Kontext och resultat uppdelat på 4) Direkta effekter - Output och 5) Långsiktiga eller sekundära effekter – Outcomes.

I projektet har vi följt försöket att bygga en lärande organisation inom den specialiserade sjukhusvården i Västerbottens läns landsting (VLL). Dessutom har vi undersökt uppbyggnaden av och lärandet inom ett hälsofrämjande program för barn, Salutsatsningen, som spänner över både landstingets och Socialtjänstens organisationer. Vi har studerat inledningsskedet i båda fallen men också förhistoriken och dessutom följt delar av fallen även efter detta projekts avslutande.
Resultaten från Vinnvårdsforskningen på de utvecklingsarbeten som sker i den komplexa vård-organisationen inom VLL beskriver främst vilka strategier olika inblandade aktörer har använt sig av och vilka utmaningar de stött på under det inledande skedet. Bland de lärdomar som framkommit finns vikten av att ha en övergripande, långsiktig strategi – speciellt för lärandeprocessen och att det är viktigt att följa upp mål och delmål, inte bara slutresultat, utan observera och utveckla de processer som skapar förutsättningar för resultatet. På alla ledningsnivåer är det viktigt att kommunikationen säkras, resultat efterfrågas och utveckling och lärdomar uppmuntras. Att ha uthållighet, tålamod och kunna göra omtag är viktiga erfarenheter för de som har rollen att leda utvecklingssatsningar. Helhjärtat engagemang hos ledande personer och långsiktighet i satsningen på Livskraftig organisation är av största betydelse eftersom byggandet av en lärande organisation är ett omfattande åtagande som också skapar stora förväntningar bland många involverade parter. Här har omstruktureringar, strategiska chefsbyten och parallella ”konkurrerande” satsningar som Genombrottsprojekt och Lean production både underlättat men också bidragit till ett minskat fokus och en avstannande utveckling av satsningen på Livskraftig Organisation. Salutsatsningen pågår dock i växande skala – här har flera av de sex ursprungliga åldersmodulerna implementerats i hela regionen och för äldre åldersgrupper pågår en spännande utvecklingsprocess.
En central fråga vi har ställt oss i inledningsskedet är hur organisationer inom vården samtidigt kan klara av att hantera krav på kvalitet, effektivitet och planerad förändring OCH krav på flexibilitet, kontextanpassad problemlösning och kontinuerlig förbättring och lärande. Nedan redovisas de båda fallstudierna mer i detalj.

Projektet kommer totalt under perioden att ha bidragit till att producera 13 vetenskapliga artiklar (åtta inom fallstudie 1 och fem inom fallstudie 2), en artikel publicerad i konferens-proceedings, en delrapport och 15 examensarbeten, kandidat och/eller masteruppsatser.

Senast uppdaterad: 2020-05-04