"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Parastomalt bråck: Riskfaktorer, prediktion, diagnostik och komplikationer till behandling

Doktorandprojekt Riskfaktorer, prediktion, diagnostik och komplikationer till behandling vid parastomalt bråck.

Anläggande av stomi är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen och utförs som del i behandling av många olika tillstånd såsom cancer, inflammatorisk tarmsjukdom och flertalet akutkirurgiska situationer. Dessvärre förekommer stomikomplikationer i upp till ungefär 70 % av fallen. En mycket vanlig komplikation är parastomalt bråck, ett bukväggsbråk vid stomitarmens utträde genom bukväggen.

Projektansvarig

Johan Nyman
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2022-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Projektbeskrivning

Anläggande av stomi är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen och utförs som del i behandling av många olika tillstånd såsom cancer, inflammatorisk tarmsjukdom och flertalet akutkirurgiska situationer. Dessvärre förekommer stomikomplikationer i upp till ungefär 70 % av fallen. En mycket vanlig komplikation är parastomalt bråck, ett bukväggsbråk vid stomitarmens utträde genom bukväggen.


Det finns visst belägg för att vissa faktorer, t.ex. övervikt, ökar risken att få parastomalt bråck, men i klinisk praxis finns det inget tillförlitligt sätt att på förhand förutsäga hur stor risken för bråck är. Huruvida bukväggens dimensioner påverkar risken att utveckla parastomalt bråck är inte kartlagt. Dessutom är själva diagnostiken av parastomalt bråck svår med dagens metoder (i regel klinisk undersökning kombinerad med skiktröntgen). En metod som har utvecklats av forskargruppen är endostomalt tredimensionellt ultraljud, som utförs genom att en ”ultraljudsstav” förs in via stomiöppningen och avbildar området kring stomin. Undersökningen tolereras väl av patienten och tidigare studier inom gruppen har visat lovande resultat gällande metodens prestanda, men en större studie krävs.

Dagens metoder för kirurgisk behandling av parastomalt bråck är bristfällig inte bara ur effektivitets-, utan kanske fr.a. säkerhetssynpunkt. Det är mot bakgrund av detta särskilt viktigt att utvärdering av utfallet av dessa operationer sker med patienten själv i tydligt fokus.


Avhandlingsarbetets syften är att utforska nya potentiella riskfaktorer och metoder för prediktion, hur diagnostiken kan förbättras samt att undersöka stomirelaterade besvär ur ett patientcentrerat perspektiv.

Frågeställningarna för respektive delstudier i avhandlingsarbetet är:

  1. Vilka komplikationer anmäls till patientförsäkringen efter operation för stomirelaterat bråck? Retrospektiv kohortstudie av patientförsäkringsärenden.
  2. Skiljer sig upplevda sena komplikationer till ändtarmscanceroperation mellan personer bosatta i glesbygd respektive icke-glesbygd? Kvalitativ studie med intervjuer.
  3. Påverkar bukmuskulaturens tjocklek risken att utveckla parastomalt bråck? Retrospektiv kohortstudie med registerdata och mätningar på skiktröntgenbilder.
  4. Kan artificiell intelligens användas för att förutsäga utvecklande av parastomalt bråck? Experimentell studie där försök görs att träna en djupinlärningsalgoritm att prediktera parastomalt bråck utifrån preoperativa skiktröntgenbilder av buken.
  5. Är endostomalt tredimensionellt ultraljud bättre än de diagnostiska metoder som är etablerade i dag? Prospektiv klinisk kohortstudie.

 

Publikationer:

Surgical treatment of stoma-related hernias: retrospective cohort study of damage claims to the Swedish National Patient Insurance Company 2010-2016. Nyman J, Lindmark M, Gunnarsson U, Strigård K.BMC Surg. 2021 Nov.

Senast uppdaterad: 2023-01-26