Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd

Doktorandprojekt Forskning om unga vuxnas politiska engagemang bidrar med kunskap av avgörande betydelse för utvecklingen och hållbarheten av demokratiska institutioner och samhällen. Det finns emellertid en stor kunskapslucka eftersom denna forskning baseras nästan uteslutande på erfarenheter i urbana områden.

Det saknas forskning om unga vuxnas politiska engagemang utanför storstadsmiljöer. Denna kunskap är nödvändig eftersom landsbygdsinvånare i Sverige och andra länder upplever en nedmontering av centrala samhällsfunktioner och tjänster, och att deras levnadsvillkor inte tas på allvar. Det finns också skillnader i politiska åsikter, partistöd och förtroende för demokratiska institutioner mellan landsbygdsinvånare och stadsbor. Vårt projekt kommer att undersöka hur unga vuxna på landsbygden förstår sin situation, sitt politiska agerande och sin förmåga att delta och påverka samhällets utveckling.

Projektansvarig

Anna-Britt Coe
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-07-20 2024-07-20

Finansiering

Företagsforskarskolan 
Riksorganisations Hela Sverige ska leva

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen

Forskningsämne

Sociologi

Projektbeskrivning

Forskning om unga vuxnas politiska engagemang bidrar med kunskap av avgörande betydelse för utvecklingen och hållbarheten av demokratiska institutioner och samhällen. Erfarenheter av politiska aktiviteter under ungdomsåren är en central faktor för vuxnas politiska deltagande. Politiska attityder, som till exempel förtroende för demokratiska institutioner, formas i hög utsträckning under ungdomsåren och tenderar att kvarstå under vuxenlivet. Det finns emellertid en stor kunskapslucka eftersom forskningen på unga vuxnas politiska engagemang nästan uteslutande baseras på erfarenheter i urbana områden. Det saknas därför kunskap om politiskt engagemang bland unga vuxna utanför storstadsmiljöer.

Vårt projekt syftar till att analysera det politiska agerandet bland unga vuxna i åldern 16–25, på landsbygden. Vi kommer att samla in nytt empiriskt material i Sverige genom en kvalitativ forskningsansats. Den kunskap som genereras av detta projekt kommer att fylla ett avgörande kunskapsgap genom att belysa unga vuxnas politiska engagemang utanför urbana områden, med fokus på landsbygd. Projektet bidrar med ny kunskap gällande konsekvenserna av en urban norm för politiskt engagemang, en fördjupad förståelse för klyftan mellan stad och landsbygd, samt hur konflikten mellan stad och land som politisk dimension påverkar unga vuxna.

Kunskapen kommer också bidra till att förbättra de teoretiska verktygen för att förklara och förstå unga vuxnas politiska engagemang. Mer specifikt kommer vi att vidareutveckla den teoretiska förståelsen av begreppet plats genom att använda det för att tolka hur unga vuxna på landsbygden agerar politiskt. Slutligen kommer projektet att bidra till att utmana det urbana perspektivet inom forskning på unga vuxnas politiska engagemang. Kunskap som är central för olika intressenter som vill stärka unga vuxnas inflytande särskilt på landsbygd, inte minst för projektets samarbetspartner Riksorganisation Hela Sverige ska leva.