"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regioner i förändring: Variationer i regional resiliens och hur det påverkar olika delar av arbetskraften

Forskningsprojekt Detta projekt analyserar regionala förutsättningar att hantera ekonomiska kriser och utveckla nya tillväxtbanor

Regionala ekonomier står idag inför ett antal strukturella utmaningar, vilket resulterar i förändrade industri- och yrkesstrukturer samt tilltagande inkomstpolarisering. I Sverige ser vi att jobbtillväxt och inkomster allt mer koncentreras i några få arbetsmarknadsregioner. Syftet med detta projektet är att tillhandahålla systematisk kunskap om varför vissa regioner är mer sårbara för strukturella förändringar än andra samt vad som påverkar graden av resiliens, för vilka grupper av arbetskraften, och var.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Centrum för regionalvetenskap, Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Externa finansiärer

Forte

Projektbeskrivning

Regionala ekonomier står inför ett antal strukturella utmaningar, vilket resulterar i förändrade industri- och yrkesstrukturer samt tilltagande inkomstpolarisering. I Sverige ser vi att jobbtillväxt och inkomster allt mer koncentreras i några få arbetsmarknadsregioner. Detta gör att människor på allt fler platser upplever att deras handlingsutrymme minskar, vilket är direkt kopplat till ett växande politiskt missnöje.

För att hantera dessa problem har allt mer uppmärksamhet i både forskning och policy riktats mot faktorer som påverkar regional ”resiliens”. Det vill säga, regioners förmåga att både motstå ekonomiska chocker och utveckla nya tillväxtbanor. Trots en växande forskningslitteratur som har direkt påverkan på utformandet av regionalpolitiken saknas systematiska analyser de underliggande mekanismerna som påverkar denna förmåga. Även om regioner utgörs av på olika sätt länkade individer, företag, industrier och institutioner, är det oklart hur det ömsesidiga beroendet av regionala ekonomiska aktiviteter påverkar graden av resiliens, för vilka grupper av arbetskraften, och var.

Syftet med detta projekt är därför att tillhandahålla systematisk kunskap om varför vissa regioner är mer sårbara för strukturella förändringar än andra, samt hur omvandlingen kan hanteras. Vi kommer göra detta genom att analysera de svenska arbetsmarknadsregionernas resiliens 1985-2016 med hjälp av longitudinella mikrodata och använda avancerade nätverksmetoder. Detta gör att vi kommer kunna analysera vilken typ av industri- och yrkesstruktur som kännetecknar en resilient region, hur detta varierar för olika grupper av arbetskraft, och hur det i sin tur påverkar den långsiktiga förmågan att utveckla nya tillväxtbanor. Projektet förväntas därmed generera ny kunskap om regional resiliens, samtidigt som vi kommer kunna belysa vilka regionala attribut som kan underlätta omställningen för olika grupper av arbetstagare i tider av ekonomiska kriser.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2022-11-17