"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Samhällsbaserade interventioner för att stärka sexuell och reproduktiv hälsa bland ungdomar i Zambia

Forskningsprojekt Ungdomar har olika vårdbehov jämfört med vuxnas, särskilt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Försummelse av ungdomars särskilda vårdbehov leder till negativa konsekvenser såsom oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner och sexuellt våld. Samhällsbaserade insatser för att stärka SRHR bland ungdomar kan bidra till att minska dessa hälsoproblem. Det övergripande syftet med detta projekt är att identifiera de mekanismer som utlöser integrering av SRHR insatser i lokala samhälls- och hälsosystemstrukturer och om en sådan integration främjar (eller inte) acceptans och användandet av SRHR services.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2019-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Ungdomar har olika vårdbehov jämfört med vuxnas, särskilt när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Försummelse av deras särskilda vårdbehov leder till negativa konsekvenser såsom oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner och sexuellt våld. Samhällsbaserade insatser för att stärka SRHR bland ungdomar kan bidra till att minska dessa hälsoproblem. Det har länge konstaterats att för att hälso- och sjukvården skall vara till nytta för ungdomar så bör den vara ”ungdomsvänlig”, dvs tillgänglig, accepterad, rättvis, ändamålsenligt och effektivt för olika ungdomsgrupper, enligt Världshälsoorganisationen. För att SRHR insatser ska lyckas måste de dessutom vara förenliga med samhällets och sjukvårdssystemet struktur, dvs de måste vara väl integrerade. En nyckelfråga för sådana insatser är därför: hur kan de kan integreras och upprätthållas i de lokala samhälls- och hälsosystemstrukturerna?

Det finns en begränsad kunskap om mekanismerna för att implementera SRH interventioner, inklusive hur de bäst integreras och hur man upprätthåller dem över tid. Det har således efterlysts ytterligare forskning kring mekanismer och kontextuella faktorer som stödjer integration och hållbarhet av sådana insatser.

Det övergripande syftet med detta projekt är att identifiera de mekanismer som utlöser integrering av SRHR insatser i lokala samhälls- och hälsosystemstrukturer och om en sådan integration främjar (eller inte) acceptans och användandet av SRHR services. Detta ResearchLink projekt är inbäddat i en Zambia baserad randomiserad kontrollstudie (RCT) " Research Initiative to Support the Empowerment of Girls –RISE” - som syftar till att minska graviditeter hos unga flicka och äktenskap genom att öka kunskapen i sexuell och reproduktiv hälsa (SRH), upptag av preventivmedel och säkrare sex. Vi kommer att genomföra en multipel fallstudie och tillämpa en teori driven utvärdering genom att 1) att utveckla en initial orsaks teori som föreslår en förklaring av hur integrationen av en samhällsbaserad intervention i syfte att stärka ungdomars SRHR i lokala samhälls- och hälsosystem strukturer leder till ”ungdomsvänliga tjänster” inom hälso- och sjukvårdssystemet 2) utvärdering av orsaksteori n genom multipla fallstudier, 3) identifiera kontextförhållanden och mekanismerna bakom effektiv integrering och 4) slutligen föreslå en utvecklad orsaksteori som leder till rekommendationer för att vägleda beslutsfattare, ytterligare forskning och informera undervisningsprogram.

Detta ResearchLink projektet utformades baserat på sökandes, dvs Institutionen för Folkhälsa, University of Zambia (UNZA)och Enheten för Epidemiologi och Global Hälsa, Umeå universitet (EpiGH), ömsesidiga intresse av hälsosystemsforskning med fokus på samhällsbaserade interventioner för att främja rättvisa och rätten till hälsa. Dessutom
deltog Docent Ingvild Fossgard Sandøy (PI för RISE) och hennes team från University of Bergen i utarbetandet av ansökan. Medverkande strävar efter ett långsiktigt partnerskap genom ömsesidig utveckling av metodologisk expertis samt tillämpning av denna expertis för att stärka samhällsbaserade hälsosystem. Gemensam utveckling av erfarenhets kunskap genom de utmaningar och anpassningar som krävs för att genomföra teoridrivna utvärderingar kommer att gynna både forskare från Zambia och Sverige. Partnernas kompletterande bakgrunder kommer att berika inlärningsprocessen. Praktisk kompetens inom innovativ, hälsosystemforskning kommer att lägga en grund för att främja det Zambiska-Svenska forskningssamarbete och ge ledning i utvecklingen av forskningsmetoder som stärker samhällsbaserade hälsosystem samt i nya forskningsprojekt. Utveckling av projektverksamheten kommer att ge möjlighet för yngre forskare i samarbete med seniora forskare för att få kompetens inte bara i metoder, men också i att skriva publikationer och projektansökningar. Ryggraden i de ömsesidiga lärprocesserna blir årliga workshops, studievistelser och virtuella möten. Kärnan i projektet kommer att vara forskare inom projektet, men man kommer också att bjuda in både seniora forskare och doktorander för utbyte av relevanta erfarenheter, metod utveckling och ansökningsskrivande. Varje studievistelse kommer att omfatta öppna seminarier med anknytning till den pågående fasen av projektet. Workshops och studiebesök kommer att ytterligare ge möjlighet till utbyte och kunskapsutbyte genom att deltagande i forskningsmiljöerna vid respektive institutioner.

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2020-06-22